Pensjonistpartiet ønsker pga bussulykken at diskusjonen om asfaltering av vegen gjennom Børøysundet igjen taes opp i fylkestinget. Politiet må ettergå om vedlikeholdet på veien var forsvarlig. Tidligere er det også innstilt bussrute her på grunn av dårlig vedlikehold på veien og nå skjer en meget alvorlig ulykke. Nå må noe skje. Da er det riktig at saken igjen løftes opp i fylkets politiske organer.

Det første man må starte med er en del utbedringer spesielt ved brygga bussen kolliderte! Pensjonistpartiet håper de andre partiene på fylkestinget støtter opp om dette!

FV 341 Strand-Børøysundet ble i Fylkesvegplan 2010-2019 prioritert som nr. 1, uten å være konkret på asfaltering i selve Børøysundet, d.v.s. en strekning på ca. 1000 m fra avkjørselen til Lerøy Midnors anlegg. Denne strekningen har blitt "stående igjen" uten asfalt.

Foto: Oliver Eirheim

Hovedårsaken var nok reguleringsplanprosessen for tettstedet, der det meget lenge var uklarheter omkring trasevalg for strekningen. Nå er imidlertid reguleringsplanen godkjent og traséen klar. Hestvika/Børøysundet er det nest største tettstedet på Hitra og det eneste uten asfaltert veg!

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Siden innspillet til Fylkesvegplan i mars 2009, har Lerøy Midnor befestet sin stilling. Antall arbeidstakere som har bosatt seg i Hestvika/Børøysundet har økt vesentlig både gjennom leieforhold og kjøp. Dette har medført vesentlig økt biltrafikk.

Båttrafikken fører til ganske mye gangtrafikk i et meget idyllisk og trivelig tettsted.

Børøysundområdet har relativt mange fritidshus både på fat-Hitra og på øyene omkring. Dette fører til mye bil og gangtrafikk hele året, men spesielt i sommerhalvåret. Trafikkbildet viser relativt mange gående langs veien. Dagens grusvei er meget hullete store deler av året og store driftsresurser brukes på grusing/skraping.

Vi får nå håpe at fylkestinget kan prioritere denne strekningen før nye ulykker skjer.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Per Ervik

Gruppeleder for Pensjonistpartiet på Hitra