Høringsinnspill til organisering av studiespesialiserende på Guri Kunna:

I forbindelse med sammenslåingen av Hitra – og Frøya - videregående skoler til Guri Kunna videregående skole, har organisering av studiespesialiserende vært et viktig tema. UDF-klubben ved skolested Hitra har jobbet mye med dette tema, og ønsker en omorganisering slik at elevene får et bedre tilbud, både bredere og med større faglig dybde/fagmiljø. Videre anser klubben det som viktig at skolestedene fortsetter som likeverdige med hensyn til antall elever og ressurser.

Rektor har etter første høringsrunde utarbeidet to nye hovedmodeller for organisering av studiespesialisering, og skolen har hatt en god demokratisk prosess i den forbindelse. Rektor har bedt om tilbakemelding på de nye modellene fra organisasjoner i Guri Kunna, med en frist for konkrete forslag satt til 17. oktober 2017.

Med bakgrunn i ovenstående, vil UDF-klubben ved Guri Kunna skolested Hitra, komme med følgende høringsuttalelse:

Klubben har gjennom grundige diskusjoner holdt fokus på hovedmodellene 5 og 6 da det er disse som er kjernen i omorganiseringa. Klubben har ikke gjort noen vurderinger med hensyn til geografisk plassering eller eventuell justering av yrkesfag for å opprettholde elevantall ved de forskjellige skolestedene. Vårt hovedformål med prosessen er å kunne tilby elever på studiespesialiserende større valgfrihet, bedre elevmiljø og bedre faglig miljø på Guri Kunna. Klubben vil likevel presisere at det er viktig med to likeverdige skolesteder med hensyn til antall elever og ressurser.

Ved avstemming gikk flertallet i klubben gikk for at modell 5 er den beste for Guri Kunna.

Modell 5: Vg1 studiespesialiserende på begge skolestedene

Vg2 og Vg3 Studiespesialiserende på ett skolested

Påbygning på motsatt skolested av VG2 og VG3

Les flere meninger på lokalavisas meninger-sider her

Fordeler med denne modellen:

 • Slipper så mange sammenslåtte timer på tvers av nivå/fag (fordel både for elever og lærere)

 • Elevene kan ta fag i riktig rekkefølge (f.eks. biologi) (fordel elever og lærere)

 • Større fagmiljøer på studiespesialiserende på en del av fagretningene (fordel elever og lærere)

 • Flere valg i forhold til programfag, bredere fagtilbud (fordel elever)

 • Elevene slipper å forflytte seg mellom skolested; har et skolested å forholde seg til (fordel elever)

 • Bedre elevdemokrati, gir større tilhørighet enn rektors modeller (fordel skolemiljø)

 • Positivt for elevene å møtes mer på tvers av øyene (fordel samfunn)

 • «En skole» følelsen øker (fordel skolemiljø)

 • Busstilbudet trenger ingen endringer (fordel fylkeskommunen)

 • Mer for pengene, elevene får et bedre tilbud uten at det koster mer (fordel elever og samfunn)

 • Studiespesialiserende i en eller annen form blir beholdt på begge skolested.

Utdanningsforbundet ved Guri Kunna skolested Hitra.