18.10.16 INTERPELLASJON TIL FYLKESORDFØRER

Høyere utdanning og forskning innen ulike fag- og næringsområder styres i stor grad av deres akademiske institusjoner gjennom selvstyrende organer. Dette medfører at en opplever en skjevfordeling av forskning- og utvikling i fag- og næringsområder. Et av de mest synlige forskjeller sett i et lengre tidsperspektiv er forskjellen mellom landbruk og fiskeri. Norge er ikke et utbredt jordbruksland, men en kystnasjon. Landbruket har imidlertid hatt en betydelig større status og bedre forskning- og kompetansekultur enn en har hatt innen fiskeriene.

Med befolkningsvekst i et globalt perspektiv vil Akvakultur bli en viktig næring som har et stort behov for forsknings- kompetanseoppbygging. Dette fordrer at en må øke utdanningskapasiteten innen dette fagfeltet. Det innebærer bl.a. å øke utdanningskapasiteten for fagarbeidere, bachelor, master og doktorgrader i framtida.

Fylkeskommunen har bl.a. som målsetting å bidra til en positiv utvikling for næringslivet og en kompetanseutvikling som er nødvendig for å nå de politiske målsettinger. Dette er vedtatt i ulike politiske styringsdokument, bl.a. i næringsplaner.

Flere meninger finner du her på vår digitale talerstol

Kompetanseaktørene som universiteter og høyskoler får sine økonomiske midler gjennom tildelte rammer fra Stortinget. Institusjonenes organer bestemmer selv hva de benytter sine forsknings- og undervisningsmidler til, dvs. hvilke bransjer/fagområder som prioriteres.

Fylkestingets muligheter til å påvirke næringspolitiske prioriteringer, er gjennom politiske vedtak (øremerking) i Stortinget.

Med bakgrunn i ovennevnte stiller interpellanten følgende interpellasjon:

Vil fylkesordfører ta initiativ til sonderinger med Stortinget, om muligheten for et politisk vedtak om øremerking av økonomiske midler retta mot en forskning for en bærekraftig utvikling innen Akvakultur?

Med hilsen

Sveinung Gundersen

Fylkestingsreprsentant AP