Sambygding og hitterværing Ask Ibsen Lindal fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener norske politikere lukker øynene for de miljøkonsekvensene fra oppdrett. Her kan det se ut som om det er Ask selv som har sovet i timen. Denne regjeringen er den første som virkelig tar tak i utfordringene knyttet til lakseluspåvirkning på ville bestander. Vi har fra i år fått på plass et helt nytt system, trafikklyssystemet, som skal sørge for at lakseveksten både blir forutsigbar og bærekraftig.

Ask hevder at trafikklyssystemet aksepterer inntil 30 prosent dødelighet på villfisk. Det er ikke riktig. Alt over 10 prosent betyr frys eller reduksjon.

Trafikklyssystemet betyr heller ikke at det er fritt frem. Mattilsynet vil fortsette å føre tilsyn og treffe vedtak. De vil kunne redusere produksjonen hos de selskapene og anleggene som ikke har orden i sysakene.

Havbruksnæringen har aldri blitt stilt ovenfor så strenge krav som den gjør i dag, og bør være forberedt på enda strengere og tydeligere krav fremover. Det jobbes på bred front med miljøutfordringene. I fjor strammet vi inn reglene for lusemiddelbruk, og fastsatte nye regler som skal forebygge rømming fra bl.a. settefiskanlegg. Vi jobber nå med nye og strengere regler for lusebekjempelse.

Ask etterlyser at prinsippet om forurenser betaler innføres i oppdrettsnæringen. Dette prinsippet ble innført av denne regjeringen i 2015 gjennom Forskrift om fellesansvar for utfisking mv av rømt oppdrettsfisk. Det er nå næringen som betaler for å fjerne rømt fisk fra elvene.

Og så er det viktig å få frem at genene til en oppdrettsfisk er de samme genene som villaksen har, men det er egenskaper som uttrykkes gjennom de samme genene som hos villaksen er tilpasset den enkelte elv og hos oppdrettslaksen er tilpasset livet i merden. Å bruke begrepet "genforurenset", blir da feil.

Denne uken inviterte fiskeriminister Per Sandberg både næringen, forskere og forvaltningen til et møte om svinn og dødelighet i laksemerdene. Samtidig skjer det en fantastisk teknologisk utvikling, i retning av mer miljøvennlig oppdrettsteknologi, gjennom ordningen med utviklingstillatelser. Her fokuseres det på teknologi som kan bidra til å få bukt med lus og sykdom, bedre velferden og hindre rømming.

Også MDG bør være opptatt av hvordan vi skal finansiere velferdsstaten i framtiden. Med en forutsigbar vekst, som også tar hensyn til miljøutfordringene, vil oppdrettsnæringen både bidra til store inntekter for kommunene, styrket norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser langs kysten.

Av statssekretær

Roy Angelvik (FrP)