I frustrasjon over alle meldinger om at det på Sula bare fantes bygninger som var bygget før krigen, skrev jeg et innlegg i avisen 23.02.2016 om plassering av skolen. Jeg hadde da og har fortsatt liten tro på realismen i prosjektet, uavhengig om man velger Mausund eller Sula som lokalisering for skolen. Det er tre årsaker som gjør at jeg mener arbeidet med prosjektet er bortkastet tid og penger.

Søknadsprosessen

Det er nå sendt inn en søknad om oppstart. Jeg har lest litt om Tustna Folkehøgskole som startet i 2003. I 2008 ble det formelt startet et selskap eid av Tustna Kommune og det ble laget tegninger/skisser for en skole med en prislapp på 120 mill. De har søkt i alle år om oppstart, men fikk heller ikke i år bevilget midler over statsbudsjetter for å starte opp.

Tustna Folkehøgskole har nå endret navn til Jappe Ippes Folkehøgskole og i et intervju i Nordvestnytt 6. oktober 2016 og Tidens Krav 12. oktober 2016, sier prosjektleder Sidsel Sæterøy at driftsmodellen for Jappe Ippes er lagt opp slik at skolen skal samarbeide med næringsliv og utdanningsinstitusjoner fra Søre Sunnmøre med verkstedindustri og helt opp til Trondheim med høykompetansemiljøer og NTNU s havforskingsvirksomhet. «Elevene skal forske, undersøke, begeistre og bli begeistret, drive problemløsning og grundertrening – alt med utgangspunkt i havrommet og næringslivets behov for bærekraftig utvikling.»

Jeg har ikke sett søknaden fra Øyrekkas Folkehøgskole, men jeg har hørt og lest at intensjonen er den samme. Jeg vil tro at Jappe Ippes Folkehøgskole vil få bevilgning til oppstart før det bevilges penger til oppstart for Øyrekkas Folkehøgskole. Jeg ser i lokalavisen Hitra-Frøya at leder for styringsgruppen er klar over at ingen har fått innvilget en førstegangssøknad, men at hun har tro på at de blir de første, det er vel det som heter å være optimist.

I de siste årene har det vært 14 søknader om oppstart, minst 4 har gitt opp. Det er i løpet av de siste år startet opp 2 folkehøgskoler i Norge, Setesdal og Kristiansand Folkehøgskole, det var da 26 år siden forrige oppstart.

Investering

Investeringskostnaden er beregnet til 80 mill. noe som jeg vurderer er for lavt for en slik etablering, jfr. overslaget for Tustna Folkehøgskole. Mausund i likhet med Sula har i lang tid vært rammet av sterk fraflytting, og jeg tror ingen vil investere 80-120 mill i en skole på en fraflyttingstruet øy. I tillegg til at risikoen er enorm, vil det uansett ikke gi noen forrentning på investert kapital.

I tillegg til investering i skolebygg, internatbygg mv må det også bygges hus for de som skal være lærere og drifte skolen. Jeg tror ingen vil investere 2-3 mill i nytt hus på Mausund uten at de over en tid føler at det er en plass de vil satse på. Konvertere feriehus til fast bolig er ikke enkelt uten store kostnader. Vi snakker her om tilleggsinvesteringer på 30-40 mill. i boliger.

Skal en satse på havrommet, må en investere i kaianlegg, båter og dertil tilhørende utstyr, bare dette vil koste 5-10 mill.

Flere meninger her

Jappe Ippes Folkehøgskole er nå tenkt lokalisert i Aure etter kommunesammenslåingen. Her er det meningen at de skal etablere seg i Aure Feriesenter. For å komme i gang beregner de at de trenger oppstartsmidler på 700.000, samt 3,4 mill til driftsmidler. Realismen er kommet til Aure.

Jeg vil også bemerke at de to folkehøgskoler som er startet i det siste, ikke eier egne bygninger. Kristiansand Folkehøyskole leier av Kristiansand Feriesenter og har i de to årene den har eksistert hatt et samlet underskudd på over 1,5 mill. Jeg er usikker på hvem Setesdal Folkehøgskole leier av, men de har hatt et positivt driftsresultat hittil.

Under Bondevik I regjeringen ble det innvilget 2 søknader, den ene kom aldri i gang og den andre gikk konkurs etter 2 år.

Jeg forutsetter at Frøya Kommune med den gjeldsbelastning i de har i dag, ikke kan bidra med annet enn garantier, men selv med kommunal garanti, betviler jeg at det finnes en bank/finansinstitusjon som vil bidra til å realisere prosjektet.

Elever/lærere

I dag kreves det mer enn internat og klasserom, skal en tiltrekke seg elever må en ha fritidsaktiviteter. Mausund har svømmebasseng, men det er mere som skal til for å få et attraktivt fritidstilbud for ungdommen, det finnes ikke på Mausund. En skal konkurrere med skoler som over mange år har utviklet gode fritidstilbud for å tiltrekke seg elever.

Folkehøgskolen er en populær skole, men det står ikke elever i kø for å få en plass. Jeg tror at en nyetablert skole på Mausund vil slite i mange år for å få nok elever og ikke minst lærere, engasjerte lærere er en forutsetning for å lykkes.

«Og mens gresset gror, dør kua»

Min konklusjon er at det aldri vil bli etablert noen folkehøgskole i Øyrekka, jeg mener at Frøya Kommune bruker både tid og penger på et prosjekt som ikke er realistisk. Med den økonomiske kunnskap Frøya Kommune besitter, må de være klar over at prosjektet aldri vil bli noen realitet.

Sula 7. september 2017

Odd Larsen