Gjennom Børøysundet, i tettstedet Hestvika, går FV 341.

Hitra formannskap vedtok 17.03.09 innspill til Statens Vegvesen vedrørende Fylkesvegplan 2010-2019 med handlingsprogram 2010-2013.

Her ble FV 341 Strand-Børøysundet prioritert som nr. 1, uten å være konkret på asfaltering i selve Børøysundet, d.v.s. en strekning på ca. 1000 m fra avkjørselen til Lerøy Midnor`s anlegg.

Denne strekningen ble således "stående igjen" uten asfalt.

Hovedårsaken var nok reguleringsplanprosessen for tettstedet, der det meget lenge var uklarheter omkring trasevalg for strekningen.

Nå er imidlertid reguleringsplanen godkjent og traséen klar.

Hestvika/Børøysundet er det nest største tettstedet på Hitra og det eneste uten asfaltert veg!

Siden innspillet til Fylkesvegplan i mars 2009, har Lerøy Midnor befestet sin stilling. Antall arbeidstakere som har bosatt seg i Hestvika/Børøysundet har økt vesentlig både gjennom leieforhold og kjøp. Dette har medført vesentlig økt biltrafikk.

Børøysundet Marina med restaurant (Skuta) åpnet i 2009. Dette førte til en mengde besøkende både til lands og til vanns og førte til mye større biltrafikk.

Båttrafikken fører til ganske mye gangtrafikk i et meget idyllisk og trivelig tettsted.

Børøysundområdet har relativt mange fritidshus både på FAST Hitra og på øyene omkring.

Dette fører til mye bil og gangtrafikk hele året, men spesielt i sommerhalvåret.

Trafikkbildet viser relativt mange gående langs veien.

Dagens grusvei er meget hullete store deler av året.

Slik vegen er - bruker Mesta/Statens Vegvesen store driftsresurser på grusing/skraping.

Den elendige vegstandarden har også negativ innvirkning på eiendomsverdiene i området.

Det er selvfølgelig veldig beklagelig at denne saken «har falt mellom flere stoler» i tidligere prioriteringsrunder. Dette håper vi fortsatt kan rettes opp ved at det vil være mulig for Sør-Trøndelag Fylkeskommune å ta de nødvendige grep for å få asfaltert de 1000 meterne på FV341 i Hestvika/Børøysundet.

Vi er derfor glade for at ordfører Ole Haugen har tatt tak i saken overfor fylkets myndigheter.

Det er imidlertid et faktum at…….»En enslig svale gjør ingen sommer». Vi vil derfor oppfordre fylkestingsrepresentantene fra både Krf, AP, H , SV, Sp, FrP, Rødt og MdG til å slutte opp om en flertallsløsning for asfaltering i Børøysundet !!

Flere meninger finner du på hitra-frøya.no/meninger

Børøysundet/Trondheim,

9. mars 2017

Torfinn Stub.

Gruppeleder V

i Hitra kommunestyre

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i

Sør-Trøndelag Fylkesting

Per Ervik

Vararepresentant for

Pensjonistpartiet i

Sør-Trøndelag Fylkesting

Elisabeth Paulsen

Fylkestingsrepresentant for Venstre i Sør-Trøndelag

fylkesting