Frøya kommune står foran en storstilt helseutbygging, med nytt helsehus og omsorgsboliger som skal erstatte dagens sykehjem samt øke antallet omsorgsboliger med mulighet for heldøgns omsorg.

Kommunestyret vedtok i vår at denne helseutbyggingen skal skje i Beinskardet (egentlig: Bekken) på Sistranda. Konsulentfirmaet Rambøl har gjort en beregning på at en utbygging på dette området vil koste ca 300 millioner kroner, inkludert tomteerverv.

Det er en statlig satsning å bygge ut sykehjemsplasser, og det blir ikke slik at Frøya kommune tar økonomiske belasningen alene ved en slik utbygging.

I forbindelse med investeringsbudsjettet for de kommende årene, har rådmannen laget en oppstilling for å vise hvordan utbyggingen finansieres, og hvor mye av dette som bidrag til å øke kommunens lånegjeld. Slik det legges fram vil kun 53 av de 300 millionene bli en rentebærende lånesum for kommunen.

I overslaget beregnes helsehuset til å koste 168 millioner kroner, og omsorgsboligene til 127,4 millioner. På disse gis det henholdsvis 55 og 45 prosent i statsstøtte. Omsorgsboligene skal ellers være selvfinansierende gjennom husleie, så i regnestykket sitter man da igjen med kommunens andel på helsehuset, som blir 57,5 millioner kroner. Kommunen har avsatt 20 millioner i fond fra "Grønne konsesjoner" til formålet, og dermed sitter kommunen igjen med 37,5 millioner i rentebærende omkostninger. Det er lagt inn 16 millioner til tomte-erverv, slik at den totale lånesummen blir da 53,5 millioner.