Fosen Vind er Europas største vindkraftutbygging som vil produsere ren, grønn energi tilsvarende årlig forbruk til rundt 170 000 husstander (ca 3,4 Twh). Deler av den grønne kraften skal brukes i Hydro sine aluminiumsverk. Hva har det ikke å si for verdens klimagassutslipp at aluminium produseres på ren, norsk vind- og vannkraft og ikke skitten kullkraft? Gjennom norsk eksport av varer fra energiintensiv produksjon produsert med ren strøm, eksporterer Norge fornybar energi i fast form.

Lave strømpriser og gode teknologistøtteordninger kan bidra til etablering av ny industrivirksomhet og økt strømforbruk. Vi har ambisjoner om større bruk av strøm innenfor bygg- og transportsektoren. Redusert elavgift for skip og økt støtte til Enova for utvikling av ny teknologi, særlig innenfor skipsfarten, er viktige bidrag til energiomlegging og økt forbruk av strøm.

Når Naturvernforbundet stempler Fosen vind som Europas verste vindindustriprosjekt i et innlegg i Hitra-Frøya 8. august, kan de neppe være opptatt av verken klima, verdiskaping eller solidaritet med alle de som lever under fattigdomsgrensen grunnet manglende tilgang på energi. Det er utvilsomt at vi både trenger økt energieffektivisering og mer grønn energi med stor befolkningsvekst, økt velstandsnivå og store omlegginger fra fossile energikilder.

Les flere sterke meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

All produksjon av grønnkraft medfører inngrep i naturen og konsekvenser for lokalmiljøet. Derfor gjennomgår alle søknader om kraftutbygging grundige konsekvensvurderinger der fordeler og ulemper blir nøye vurdert. Mange søknader, som f. eks utbygging av vindkraft på Sira-grunnen, blir avslått da nytten av inngrepet blir for liten i forhold til konsekvenser for natur, miljø og samfunn. Det er i alles interesser at en finner løsninger som ivaretar både storsamfunn og lokalsamfunnet. Signalene fra utbygger av Fosen Vind har i så måte vært svært positive med å finne løsninger for å ivareta reindriften i området på en best mulig måte.

Vår velferd er tuftet på en god forvaltning av våre naturressurser og vår teknologiske kompetanse og utvikling. For Høyre er det nettopp dette fundamentet vi vil bygge videre på for å skape flere arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet istedenfor at flere lever av statsbudsjettet. Derfor trenger vi flere prosjekt som Fosen Vind som reduserer utslipp, gir mer ren energi og skaper arbeidsplasser i distriktet, heller enn å stoppe dem.

Torhild Aarbergsbotten,

Stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (H)