Det vises til innlegg fra den såkalte Øyenes velforening «Håper folkets vilje vinner fram …» der «styret» hevder å representere næringslivet og folkets vilje med ny Knarrlagsund bru i Øst.

Men, eksisterer velforeningen for Fjellværsøya og Ulvøya i dag? Nei, velforeningen har ligget død i flere år og ikke hatt årsmøter på 7-8 år. Dermed kan det heller ikke finnes et gyldig styre. I Brønnøysundregistrene er det siste spor etter Øyenes velforening fra 2013, og da uten styreleder. Noen har spurt representanten for den såkalte «Øyenes velforening» om styrevalg og årsmøter uten å få svar. Alle de som vi har snakket med i Knarrlagsund – de som «velforeningen» også hevder å representere - vet i alle fall ikke noe om det.

Som tidligere styreleder i Øyenes velforening reagerer jeg sterkt på en slik misbruk av vår velforening. Velforeningen var sentral som høringsinstans og pådriver for Fjellværøybrua, men vi hadde selvsagt ryggdekning gjennom medlems- og folkemøter, og hele øysamfunnet sto sammen om dette. Vi fulgte vedtektene som krever årsmøter hvert år og at foreningen skal « ikke  ta parti for eller votere i saker som fører til splittelse i lokalsamfunnet». Den såkalte velforeningen opererer ugyldig som høringsinstans og uten ryggdekning fra øysamfunnet. De har da heller ikke deltatt på Vegvesenets folkemøter eller hatt egne folkemøter om brusaken.

Hvordan kan «styret» i den såkalte velforeningen uten lovlige valg si at de representerer Øyenes velforening? Det er meget alvorlig at en liten interessegruppe tar seg til rette og hevder at de representerer Øyenes velforening og folket i Knarrlagsund. Dette er i beste fall en bløff, men trolig også et lovbrudd. Det triste er at de prøver å føre folket og fylkespolitikerne bak lyset. Trist er det også at den partinøytrale velforeningen blir forbundet med et politisk parti, Høyre: «Styrerepresentanten» har etter at han som pensjonist fra Trondheim flyttet til Hitra, vært lokallagsleder i partiet og bruker i sitt innlegg Høyres argumenter.

Vedlegg til leserinnlegget fra meningshaver

Vi reagerer sterkt på de lettvinte, udokumenterte påstandene, bl a at de hevder at de representerer alle på Ulvøya og Fjellværsøya. Ja, det betyr jo i praksis at Brualliansen som representer et klart flertall i Knarrlagsund og som ønsker Vestalternativet, her blir forsøkt registrert som tilhengere av Østalternativet! Brualliansen kan derimot dokumentere med innleverte underskriftslister til Hitra kommune at ca 80 % av de i Knarrlagsund ønsker bru i Vest. Det er riktig at noen få som vi visste ikke var for Vest, ikke ble spurt, men da ble de også registrert som husstand som var for Øst.

Mowi – Knarrlagsunds hjørnesteinsbedrift - vil trolig flytte fra Knarrlagsund til Jøstenøya, men spørsmålet om Knarrlagsund og Ulvan industriområde sin framtid, bagatelliseres av «styret». Det passer nemlig ikke inn i argumentasjonen for Øst. Men skal vi få en etablering av en ny, større bedrift, er det helt avgjørende at en god infrastruktur med en tverrforbindelse i Vest etableres - 5,5 km tur/retur kortere vei til Ulvan industriområde. De fleste av oss som bor i Knarrlagsund, og spesielt på Ulvøysiden – den siden som trenger bruforbindelse for å komme seg til resten av Hitra - er virkelig bekymret for framtida til Knarrlagsund hvis omveien i Øst velges. Med valg av Øst settes Ulvan industriområde sin framtid på spill, og det har verken Knarrlagsund, øyregionen eller Trøndelag råd til. Om industriområdets egnethet vises til tidligere uttalelser fra fagfolk, bl a Alf Albrigtsen og NHO om at dette er et av de best egnete områdene for marin og maritim virksomhet i Trøndelag.

Med Vest vil vi få bedre framkommelighet med kortere vei mot fastlandet – ikke bare for Ulvan som industriområde,  men for flesteparten av ulvøyingene. Vogntog fra Ulvan, lastebiler fra Byggtorget og Jokerbutikken slipper å kjøre forbi Oppvekstsenteret og gjennom Knarrlagsund sentrum.  Med bru i Vest blir det noe ekstra personbiltrafikk fra østsiden av Ulvøya gjennom sentrum for å komme seg til brua. Men trafikken fra vestsiden av Ulvøya, Fjellværsøya og fastlandet til Ulvan industriområde og som er mye større, slipper å kjøre gjennom sentrum. Netto gjennomgangstrafikk fra Oppvekstsenteret til Selvågan blir dermed redusert. I tillegg kan myke trafikanter bruke Melkvikveien fra Oppvekstsenteret og til brua i Vest. Trafikksikkerheten vil med Vest bli vesentlig enn i Øst med mindre blanding av biler og myke trafikanter.

Vi er forundret over påstanden om at det går med mye mer jord enn det framgår av rapporten til Vegvesenet. Vi mener det dreier seg om ca 5 -7 mål areal (likt for Øst og Vest), som blir berørt og derav ca 1 mål matjord - altså litt i underkant av en boligtomt på landsbygda. Dette er også dårlig matjord, og Knarrlagsundets største gårdbruker som driver denne jorda, stiller seg helt uforstående til at denne saken skal dreie seg om jordvern. Han mener at Vestalternativet har ingen konsekvens for landbruket.

En saklig debatt bør vi ha om en så viktig sak, men vi ber interessegruppen slutte å bruke velforeningens navn for å fremme sine interesser og ugyldig opptre som høringsinstans. De aktive må gjerne fremme sitt syn, men da må de være redelige nok til bare å representere seg selv og holde seg til sannheten.  Dette har med folkeskikk å gjøre.

Brualliansen ved Edvard Ulvan