Pensjonistpartiet i Sør og Nord Trøndelag vil sette inn positive virkemidler for å få flere unge til å satse på fiskeriyrket. Det må nå satses på å profilere fiskerinæringen som en næring det er attraktivt å satse på.

Pensjonistpartiet i Trøndelag ønsker rekruteringskvoter på for eksempel torsk til ungdom som vil begynne med fiske.

Det bør vurderes om kommunene kan få tildelinger av kvotene som de kan bruke til utlån til ungdom. På den måten unngår man at  kvotene blir solgt videre. Når ungdommene ønsker å slutte med fiske så skal kvotene leveres tilbake til kommunen.

De siste årenes fiskeripolitikk har gitt oss en utvikling mot færre, større fartøy. Fiskekvotene har samlet seg opp på færre hender. Pensjonistpartiet ønsker en debatt om hvordan man kan lage et system som kan sikre rekruttering til næringa. Vi trenger også et kvotesystem som premierer kystflåten, som fisker mest klimavennlig og tar best vare på fiskeressursene våre. Det er ikke mange unge fiskere som kan kjøpe både kvote og båt samtidig. Nåløyet er svært lite for unge fiskere

Det er nå snart 30 år siden at drivgarnfiske på laks ble forbudt. For å styrke kystfiskenæringen ønsker Pensjonistpartiet som et forsøk i en periode i å åpne igjen for drivgarnfiske. Ønsker man flere ungdommer i fiskenæringen så må man gjøre noe. Likeså må man få utvidet fisketider for laksenot etter laks. I dag er det tillatt fiske med laksenot i enkelte regioner begrenset til en ukers fiske. Det er vel få som setter bruk i sjøen for så liten fisketid.

Flere meninger finner du på hitra-frøya.no/meninger

Pensjonistpartiet i Trøndelag mener at fiskeri skal være en viktig vekstnæring i Norge i mange år framover, og forholdene må derfor legges til rette for det. Fiskerinæringen skal være garantist for å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene og langs kysten. God fiskeriforvaltning er god distrikts-, sysselsettings- og sosialpolitikk. Pensjonistpartiet vil sikre fiskernes rett til å eie fiskefartøy og til å ha hånd om førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr.

Det bør spesielt tilrettelegges for den mindre kystflåten, slik at den i hovedsak får levert og solgt sine tildelte kvoter i nærmiljøet. Fiskefangster bør også fortrinnsvis bearbeides så nærme mottakssted som mulig.

Per Ervik

Stortingskandidat for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag

Svein Otto Nilsen

Stortingskandidat for Pensjonistpartiet i Nord-Trøndelag