I dag er det bare fire representanter over 65 år på Stortinget, mens det er åtte under 30 år. Mentorene som de unge skal dra nytte av i det politiske arbeidsdagen er med å forsvinne,  dessverre.

Det er helt nødvendig å moblisere unge mennesker i politikken. De har nye tanker og ideer. Men vi må ikke la de unge komme inn på bekostning av de eldre.

De eldre sitter med en lang farstid og en av de viktigste utdanningen som alle har tatt i gjennom et langt liv,  nemlig “Livets skole”.  De har kompetansen de ikke yngre ikke vil få på mange år grunnet livserfaring.

Norges befolkning har passert fem millioner. Av disse er flere enn 500.000 mellom 67-79 år. Likevel er seniorene over 67 år kraftig underrepresentert i våre  i folkevalgte organer, bortsett i fra enkelte kommuner som har representasjon av Pensjonistpartiet i kommunestyret og politiske komiteer.

Underrepresentasjon av eldre i politiske arbeide utgjør et demokratisk problem. Derfor er det viktig at seniorenes stemme blir hørt i samfunndebatten om det er i  Stortinget eller fylke/kommunepolitikken.

Flere meninger finner du her

Deres meninger og erfaringer er en viktig kompetanse som hele samfunns-Norge bør dra nytte av.  Seniorer som fortsatt vil bruke opp sin restarbeidsevne  på politisk/samfunnsnyttig arbeide, er en betydelig ressurs for Norge.

Partifargen til den enkelt har bestandig vært avgjørende ved de ulike valg. Men dessverre  blir pensjonister fort glemt av våre gamle trofaste partier. Vi er nå snart en million pensjonister,  det vil si ca 40 representanter på Stortinget hvis det hadde vært valg i dag.

Vi  har makt vist vi vil bruke den! Jeg oppfordrer  alle pensjonister om å melde dere inn i Pensjonistpartiet, slik at vi blir representert på Stortinget for å ivareta pensjonistenes  og seniorenes /eldres rettigheter. Bruk derfor pensjonistpartiets stemmeseddel ved stortingsvalget 2017. Blir vi mange, blir vi hørt.

Per Ervik

Hitra Pensjonistparti