UTTALELSE - VEIVEDLIKEHOLD PÅ HITRA

Nyhetsbildet på Hitra vinteren 2017 / 2018, har vært preget av store og gjentakende utfordringer på kjente veistrekk. Hver vinter har disse veistrekkene de samme utfordringene som tidligere, i første rekke er det tungtransporten som blir stående fast og sperre veien for annen trafikk, kanskje på grunn av manglende strøing. I tillegg har vi for første gang på mange år opplevd at skolebussene ikke kunne transportere elevene sikkert til skolen og at skoleskyssen ble avlyst til skolen.

En kan i denne sammenhengen vise til nylig ulykke i Børøysundet på Hitra der en buss kjørte inn i et hus på glatta med nært alvorlig utfall for en person som lå og sov inne i huset. Bare en liten uke i forkant av denne hendelsen kunne vi lese om et vogntog som hadde sklidd bakover og sakset seg i Knarrlagsundet bare et steinkast unna oppvekstsenteret. På stedet er gangarealet på skoleveien kun «beskyttet» av en malt hvit stripe i asfalten.

Noen av disse veistrekkene er tilkjent utvidet vintervedlikehold, men like fullt skjer det samme gang etter gang. Værforholdene skifter så fort her ute at entreprenørene som gjennomfører vintervedlikeholdet ikke rekker å gjennomføre nødvendige tiltak raskt nok. Her burde det kanskje vært slik at det rutinemessig burde vært strødd uansett behov og i forkant av de klimatiske endringene.

I tillegg har vi på store deler av veinettet en nedslitt veibane med dype hjulspor som umuliggjør et godt brøyteresultat på vinterstid og dermed gir store utfordringer for trafikantene både sommer og vinter. Dette skyldes et stort vedlikeholds etterslep på det ordinære vedlikeholdet av veinettet og et skrikende behov for reasfaltering.

Med dette som bakgrunn må fylkeskommunen som veieier sørge for tilstrekkelig veivedlikehold på sitt veinett. I tillegg må det settes av tilstrekkelig med midler til en grusveipakke for å sørge for at alle fylkesveiene får fastdekke. Varetransporten og verdiskapingen fra distriktene starter i de fleste tilfellene fra stikkveiene og er derved like viktige i verdikjeden for næringslivet i distriktet.

Per Ervik, Pp

Bjørg Bjørgvik Reitan, Frp

Dag Willmann, H

Johs. Håvik, Sp