Etter ulykken der en skolebuss krasjet inn i et soverom i Strømbrygga i Børøysundet, har mange igjen engasjert seg for å få utbedret veien.

Kommunestyre-representant Torfinn Stub (V) har på bakgrunn av ulykken laget et forslag til uttalelse fra Hitra kommunestyre vedrørende «Børøysundveien» .

- Så skjedde det som lokalbefolkningen lenge har fryktet. Ulykken i Børøysundet har på nytt, på en dramatisk måte, aktualisert behovet for å finne en varig løsning på denne veien. Det var bare flaks at ikke menneskeliv gikk tapt. Her har det for øvrig vært både innstilte busser og nestenulykker også tidligere, forteller Stub.

Han ber Hitra kommunestyre vedta en uttalelse der kommunestyret forventer at saken om utbedring/asfaltering av denne avglemte veistubben igjen blir tatt opp til diskusjon og realitetsbehandling i Fylkestinget - dette før nye ulykker skjer.

“Avglemt”

Venstre-kommunestyrerepresentanten forteller at Børøysundveien har vært og er spesiell med sin historie - som en «avglemt» veistubb i forlengelsen av en tidligere prioritert, asfaltert fylkesveg.

- Hestvika er det nest største tettstedet på Hitra og det eneste uten asfaltert vei. Denne eldste veien på Hitra har i mere enn 40 år vært gjenstand for politisk prioriteringsdiskusjon om både trasè og standard. I Fylkesvegplan fra 2009 for 2010-2019 ble Fv 341 Strand-Børøysundet endelig prioritert som nr. 1, uten å være konkret på asfaltering i selve Børøysundet. Dette er en strekning på ca. 1000 m fra avkjørselen til Lerøys anlegg, forklarer Stub.

Han viser til at hovedårsaken var reguleringsplanprosessen for tettstedet.

- Der var det lenge uklarheter omkring trasèvalg for strekningen. Denne strekningen ble dermed “avglemt og stående igjen” uten asfalt. Nå er imidlertid reguleringsplanen godkjent og traséen klar, påpeker Stub.

Økende trafikk

Han viser til at siden 2009 er trafikken av både biler og gående inkl. barn økt vesentlig i området. Dette som en følge av økt antall ansatte i Lerøy Midnor og avledete virksomheter, etableringen av Børøysund Marina med mange besøkende både til vanns og til lands samt et økende antall fritidshus i Børøysundområdet med øyene omkring.

- Veien i turistsesongen er gjerne både hullete,  bløt og gjørmeaktig. Summen av dette blir derfor et uoversiktlig og farlig trafikkbilde både for bilister og gående. Det er derfor bare flaks at det også på sommers tid ikke har vært trafikkulykker i tettstedet, mener Stub.

Holkeføre på grus

Han nevner videre at holkeføre på grusveier er noe som oppstår langt oftere og varer lenger enn på asfalterte veier.

- Det er grunn til å mene at den siste ulykken kom som en direkte følge av dette, antar kommunestyrerepresentanten.

Han understreker at det sterkt lokalt engasjement for saken, ikke minst fra de yngre.

- Lokalsamfunnet lurer på hva som skal til for å bli tatt på alvor, avslutter Torfinn Stub (V)

- Ikke penger

I fjor vår stilte Svein Otto Nilsen (Pp) og Elisabeth Paulsen (V) spørsmål til fylkesordføreren om asfalt gjennom Børøysundet ved Hestvika. Svaret den gang var ikke oppløftende.

- Med de store behovene som det er på fylkesveiene, og basert i Fylkestingets helhetlige prioritering, finner ikke fylkesordføreren det riktig å anbefale asfaltering av Fv 341 gjennom Børøysundet, uttalte fylkesordfører Tore O. Sandvik