- Med de store behovene som det er på fylkesveiene, og basert i Fylkestingets helhetlige prioritering, finner ikke fylkesordføreren det riktig å anbefale asfaltering av FV341 gjennom Børøysundet.

Det uttalte fylkesordfører Tore O. Sandvik da han i siste Fylkesting svarte på spørsmål fra Svein Otto Nilsen (Pp) og Elisabeth Paulsen (V) om asfalt gjennom Børøysundet ved Hestvika.

De to representantene har i en interpellasjon påpekt den dårlige grusveien gjennom grenda, og spurte om fylkesordføreren ville ta et initiativ for at strekningen gjennom Børøysundet kan få asfalt

- Lav trafikk

Fylkesordførerenen viste til at 28 prosent av Sør-Trøndelags fylkesveier er grusveier, og strekningen på Fv. 341 fra avkjørselen til Lerøy er en av disse.

- Denne strekningen er samtidig en av fylkesveiene med svært lav trafikk, og har en årsdøgntrafikk på ca. 160 kjøretøy. Vi har mange fylkesveier i denne kategorien, med grusdekke og lave trafikktall.

Basert i faglig kriterier er strekningen gjennom Børøysundet en grei grusvei med liten teleproblematikk. Representantene beskriver veien som «meget hullete store deler av året». Grunnen til at dette ikke er situasjonen hele året er at dårlige grusveier er enklere og vesentlig billigere å vedlikeholde enn dårlige asfaltveier. Grusveiene settes tilbake til god grusveistandard med en høvel og ny grus.  Det at veien ikke er hullete hele året viser at det foretas vedlikehold av veien, mener fylkesordføreren.

3 millioner kroner

Han forklarte videre at før man kan asfaltere strekningen på ca. 1.000 meter gjennom Børøysundet , må veifundamentet oppgraderes for å unngå at asfalteringen ikke sprekker opp i løpet av kort tid. En slik oppgradering koster fra 2.000 kr. per meter og oppover. Asfaltering koster i tillegg i størrelsesorden ca. 700 kr. per meter. Fylkeskommunen vil dermed måtte forvente en kostnad på ca. 3 millioner kroner for å asfaltere strekningen. I tillegg vil vedlikeholdskostnaden for veien øke i ettertid.

- Det er flere kommuner som har gruslagte veier, med en årsdøgntrafikk minst på høyde med FV 341. I motsetning til strekningen gjennom Børøysundet, kan flere av disse veiene vise til store teleproblemer som de også gjerne vil ha asfaltert. Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke nok veimidler til å dekke alle behov, og må derfor foreta krevende prioriteringer i Fylkestinget, forklarte fylkesordfører Tore O. Sandvik, som konkluderte:

- Med de store behovene som det er på fylkesveiene, og basert i Fyllkestingets helhetlige prioritering, finner ikke fylkesordføreren det riktig å anbefale asfaltering av FV341 gjennom Børøysundet.

Felles veistrategi

Fylkesordføreren mener det er viktig og riktig å utforme en felles veistrategi for Trøndelag.

- Sett i lys av de utfordringene som Trøndelag fylkeskommune vil ha på hovedveiene i fylket, blir det en viktig vurdering om hvordan de lavt trafikkerte grusveiene i Trøndelag skal ivaretas, sa fylkesordfører Tore O. Sandvik.