I dag skulle forvaltningsutvalget i Frøya kommune gi sin høringsuttalelse til Salmars søknad om ny oppdrettslokalitet ved Salatskjæra, nordvest for Mausund. Både Frøya fiskarlag og Mausund fiskarlag har levert kraftige protester mot denne lokaliteten, og viser til at dette er et viktig område for heimefiske, og at krabbefiskere vil miste sine områder hvis det blir oppdrettsanlegg der.

Utvalget vedtok enstemmig å utsette saken til det er avholdt et dialogmøte mellom Salmar og Mausund fiskarlag. I følge Frode Reppe (Ap), som ledet dagens møte, er det berammet til i morgen, torsdag.

Han er klar på at utvalget ikke ønsker denne typen saker på sitt bord. Han viser til at det i 2011-2012 ble avholdt dialogmøte mellom oppdrettsselskapene og fiskarlagene der man blant annet ble enige om retningslinjer for hvordan man skulle unngå konflikter mellom disse to næringene.

- Det var tre hovedtema. Det ene gikk på opprydding av etterlatenskaper fra oppdrettsnæringa. Her ble det tatt tak, og oppdrettere ryddet, selv om det ikke var egne etterlatenskaper. Det andre gikk på at fiskerne kunne gå inn i en beredskapsordning for gjenfangst ved rømminger. Dette har jeg også inntrykk av fungerer. Men det tredje tema gikk på å ha forhåndskonferanser når det var snakk om endringer av gamle, og etablering av nye oppdrettslokaliteter. Her har vi eksempler, blant annet fra Homlingsværet, at man har gjennom dialog fått til plassering av anlegg på et vis som i minst mulig grad hindrer fisket. Men når det gjelder saken vi hadde på bordet i dag, så har dette sviktet. Og det er klart at det er oppdretternes ansvar å ta initiativ til en slik forhåndskonferanse, siden det er de som planlegger lokaliteten, sier Frode Reppe.

Han mener det er svært uheldig at man får en slik konflikt.

- Det skal ikke være sånn at vi politikere må si ja til en næring og nei til en annen. Hvis man får slike saker, og det blir verdiskapningen som teller, så vil fiskerne tape hele veien. Og det vil vi ikke. Men det er klart at oppdretterne har sitt ansvar for å hindre slike situasjoner. Fiskerne må ta ansvar på sin måte, og sist men ikke minst må også administrasjonen i kommunen involverer seg mer når slike saker dukker opp. Vi politikere bør ikke få en slik sak der vi sier ja til noe og nei til noe annet, før etter at alle steiner er snudd, sier Frode Reppe.

Forvaltningsutvalget har tatt høyde for å innkalle til et ekstraordninært møte hvis fiskarlag og Salmar blir enige om en løsning i morgendagens møte. Dette for at Salmars søknad ikke blir forsinket gjennom systemet.