Statens vegvesen, Region midt inspiserer og drifter ikke skredsikrings- og skredvernstiltakene sine godt nok. Det mener Vegtilsynet i en ny tilsynssak, der de også har inspisert deler av veinettet her i regionen.

Det er fire konkrete veistrekninger med riksveistatus som er undersøkt. Men Vegtilsynet sier til lokalavisa Hitra-Frøya at de har grunn til å tro at situasjonen er lik også på fylkesveiene.

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region midt etterlever krav til drift og vedlikehold av skredsikrings- og skredvernstiltak som for eksempel is- og skrednett, steinsprangnett og skredvoller, på riksveiene.

- Kan være farlig for trafikantene

Undersøkelsen har omfattet fire driftskontrakter i Region midt: Ålesund E39, Indre Romsdal E136, Indre Nordmøre Rv 70 og Gauldal Oppdal E6.

- Samlet sett viste tilsynssaken at regionen ikke inspiserer og drifter de utvalgte skredsikringsobjektene i tråd med krav. Dette kan føre til at sikringstiltakene ikke virker som forutsatt og kan være farlig for trafikantene, skriver Vegtilsynet i en pressemelding.

Vegtilsynet fører tilsyn med riksvei-nettet over hele landet, men ikke fylkes- eller kommunale veier. Til Hitra-Frøya sier tilsynsleder i Vegtilsynet, Stefan Karlstrøm, at det er grunnen til at det konkrete tilsynet bare har sett på riksveiene i de aktuelle driftskontraktene.

- Behovet for både sikringstiltak og bedre beredskap vil øke framover

- Fylkesveier har i utgangspunktet de samme kravene til inspeksjon og vedlikehold, med ett viktig unntak. Riksveier skal inspiseres ukentlig, fylkesveier annen hver uke. Ut i fra det vi har funnet på riksveiene og i inspeksjonssystemet til Statens vegvesen, regner vi med at tilstanden er relativt lik på fylkesveiene, sier Karlstrøm.

Han presiserer at Vegtilsynet ikke sett på de geologiske vurderingene bak tiltakene, eller om det burde vært flere sikringstiltak enn i dag.

- På generelt grunnlag er steinsprang og mindre ras er et problem flere steder i landet, og med de forventede klimaendringene, vil vi nok se at behovet for både sikringstiltak og bedre beredskap vil øke framover, sier Karlstrøm.

Avdekket tre avvik

Vegtilsynet forteller at man gjennom tilsynet på riksvei-strekningene avdekket tre avvik i saken, og det ble gjort én observasjon.

Vegtilsynet fant at regionen ikke oppfyller krav til at inspeksjonsplanene tydelig skal definere type inspeksjon og frekvens.

- Objektlistene i inspeksjonsplanene ble ikke oppdatert underveis i kontraktsperioden, og sikrer derfor ikke at alle objekt blir inspisert. Vegtilsynet fant også at regionen ikke utfører inspeksjon for alle skredsikrings- og skredvernstiltak i samsvar med krav; og at regionen ikke kan dokumentere at de utvalgte objektene har funksjon og utseende i tråd med kravene til standard for drift og vedlikehold på riksveiene, skriver Vegtilsynet.