Etter tre år med anleggsarbeid er nå den nye veiforbindelsen mellom fv 714 ved Harangen og Høgkjølen ved Gangåsvatnet nå klar for bruk. Åpningsdato er satt til 2. oktober, melder Statens Vegvesen.

Vegprosjektet E39 fra Harangen til Høgkjølen er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim. Den nye traséen vil gi kortere reisetid og mer trafikksikker veg enn dagens vegtrasé mellom Orkanger og Vinjeøra. Vegstrekningen er 10,4 km.

Hele 350.000 m3 myr og jordmasser  er fjernet for å bygge den nye veien. En del er lagt på deponi langs veglinja og en del er lagt i ranker langs vegen og brukes til å pusse vegfyllinger med.

10 km ny E39 fra Høgkjølen til Harangen åpner høsten 2015, og da vil fv. 714/710 mellom Harangen og Orkanger bli omklassifisert til riksveg. Totalt blir 21 km lagt om.

I veglinja er det totalt sprengt bort 300.000 m3 fjell og 125 000 m3 kjørt hit fra Våvatnet. Sprengsteinen er brukt til vegfylling og noe er brukt som pukk.

13 km av 714 forsvinner

Åpningen av nyveien innebærer også at en del kilometer av dagens fylkesvei 714 "forsvinner". Fylkesveien fra tunnelen ved Harangen og inn mot Orkanger blir nå omklassifisert til riksvei og blir en del av E39. Dette er omlag 13 kilometer som fram til nå har vært en del av fv. 714.