Arbeidet med den nye E39 mellom Høgkjølen og Harangen går videre. Nå legges lag på lag med pukk for å gi frostfri dimensjonering.

Prosjekt E39 Harangen - Høgkjølen i Orkdal kommune omfatter omlegging av E39 til ny trase. Parsell 1 med Harangstunnelen og toplanskryss med fv. 714 Laksevegen er ferdig og tatt i bruk.

Parsell 2 er bygging av 8 km veg i jomfruelig terreng over våmark og jordbruksområder.