I juni skal tomtevalg for Frøyas helseutbygging, med helsehus og 48 omsorgsboliger, avgjøres i kommunestyret.

I februar la rådmannen fram forslag om å velge herredshustomta til utbyggingen. En løsning som vlle innebære hel eller delvis riving av dagens herredshus, og flytting av de kontorene man har der. Det ble pekt på Kysthaven, hvor kommunen har leieavtale, som aktuell lokalitet for de funksjonene herredshuset har i dag.

Etter en ny prosess rundt tomtevalget, går rådmannen nå inn for at Beinskardet velges til helseutbygging. Men det trenger ikke å bety at herredshuset forblir herredshus i framtida.

Vil samle virksomheten i to hus

I utredningen for tomtevalg drøfter rådmannen det som blir omtalt som to-husløsning kontra tre-husløsning. Skal kommunen ha sin hovedvirksomhet fordelt i to eller tre hus. I dag har man en delt løsning mellom herredshuset og to etasjer i Kysthaven. Hvis man ved å bygge helsehus i Beinskardet flytter funksjoner dit, vil hovedaktiviten til kommunen bli fordelt på tre hus/områder.

"Rådmann anbefaler at det jobbes videre med «2 hus prinsippet», og at det legges frem en helhetlig plan" står det i saksframlegget om tomtevalg.

Økonomisjef Thomas Sandvik

Leieavtale fram til år 2029

Da eldrerådet, brukerrådet og ungdomsrådet fikk sin orientering om tomtevalg denne uka, ble det stilt spørsmål ved dette. Assisterende rådmann Beathe Sandvik Meland viste til tilstanden ved dagens herredshus, og at bygget var lite effektivt utnyttet. Samtidig har kommunen en langtids leieavtale med Gåsø Næringsutvikling på to etasjer i Kysthaven, en avtale som løper til 2029.

- Hvis vi bygger i Beinskardet, vil store deler av arealet i Kysthaven bli ledig. Og det er en dyr leieavtale vi har. Vi må fylle det med noe, hvis ikke blir det å kaste mye penger ut av vinduet, sa Beathe Sandvik Meland.

- Det er mulig å flytte herredshuset inn i Kysthaven, supplerte økonomisjef Thomas Sandvik.

Flere fra eldrerådet utrykte skepsis til at dette var trukket inn i saken om tomtevalg.

- Nå skal vi ta stilling til tomt for helseutbygginga. Det som måtte komme som følger av dette, får vi ta i ettertid, sa Helge Borgen.

I forslaget til vedtak fra rådmannen heter det : "Som en konsekvens av punktene over bes rådmannen levere en sak som omhandler kommuneadministrasjonens totale arealbehov- samt angi forslag til maksimal utnyttelse".

Tomtevalgsaken behandles i Frøya formannskap førstkommende tirsdag, men er ikke satt på sakskartet til det påfølgende kommunestyremøtet torsdag.

- Det var tanken at den skulle opp da, men ordføreren har gitt beskjed om at de politiske partiene ønsker å ha egne møter før avgjørelsen blir tatt. Derfor kommer den opp i møtet den 22. juni, sier assisterende rådmann Beathe Sandvik Meland.