Roar Sivertsen og Svein Roar Elvemo i Vikantoppen AS reagerer sterkt på det de mener er kommunens forskjellsbehandling av deres reguleringssak for utbygging øst for Storhaugen i Fillan, mot TOBB-utbyggingen vest for Storhaugen. Begge sakene ble vedtatt i kommunestyret 22. juni i år.

På hver sin side av Storhaugen vil TOBB vil bygge til sammen 55 boligenheter, mens Vikantoppen vil bygge 60 boligenheter.

Klagebrev

I et klagebrev til kommunen lister de opp en rekke punkter der de mener kommunen har lempet på kravene i reguleringsplanen til TOBB, i forhold til Vikantoppens reguleringsplan.

Selv mener Vikantoppen at de har gått den ”lange veien” i sin behandling av reguleringsplan, via saksbehandling i alle kommunale og sentrale offentlige instanser, som har kommet med flere ulike krav før utbyggingen kan starte, og til slutt politisk behandling . Men at de samme kravene ikke er blitt stilt for TOBB.

- Vi har brukt to år og snart en halv million kroner på å utarbeide en egen detaljert reguleringsplan, mens kommunen velger å tilpasse en 20 år gammel reguleringsplan for TOBB. Vi stiller spørsmål til om det er rett at kommunen setter andre krav til sine egne planer, enn det som gjøres for private utbyggere. Vi er ikke ute etter TOBB, og det er bra at det kommer konkurranse. Men det må være likhet for loven, sier Sivertsen.

Ulike krav

De klager blant annet på at kommunen setter ulike krav til høyde på bygningene.

- Det klages på vedtakets punkt 1, om at et av byggene i område B1, reduseres fra 3 til 2 etg. + p-kjeller. Total høyde på gesims er i forslag til bestemmelser satt til kote + 45. Med en reduksjon på 1 etg. reduseres gesimshøyde til ca + 42. Til sammenligning har KST i k-sak 62/17., godkjent at TOBB (Gnr 92/57) får bygge med gesimshøyde + 48,5 m. Det er vel ingen grunn til at planer på hver side av Storhaugen skal behandles ulikt her? Det er ønskelig at Kst vedtak 67/17 pkt 1 endres i tråd med forslag til reguleringsplan for Storhaugen slik tiltakshaver har søkt om, skriver de i klagen.

Parkering

Vikantoppen har også fått strengere krav til parkingsarealer.

- I plan for Storhaugen gnr 92/1 (KST 65/17) er det satt krav fra Hitra Kommune om parkeringsdekning på 1.3 for alle leiligheter. I planen på andre siden av Storhaugen har TOBB fått et parkeringskrav på 1.0 for alle leiligheter under 90 m2 (De aller fleste leilighetene er under 90 m2). Vår plan omfatter ca 60 boenheter på 25 da, mens Tobb planlegger 55 enheter på ca 6 da.Bestemmelsene kreves endret til parkeringsdekning lik det Tobb har fått i kst sak 62/17. Det er vel ingen grunn til at behovet for parkering er ulikt på hver side av Storhaugen?

Det samme gjelder utbedring av tilførselsveien.

- I vedtakets punkt 3 a og b er det satt krav til at Vikanvegen skal breddeutvides med fortau, samt at det bygges støyskjerming. Dette er for så vidt et forståelig krav. Men, en stiller spørsmål hvorfor ikke planen til HK/Tobb får samme krav ift til Øvre Oldervikvegen, som i planen skal betjene både renovasjon og utrykningskjøretøyer til over 50 enheter for TOBB.

Sti

En sti til toppen av Storhaugen blir også krevd av bare en av utbyggerne.

- I vedtakets punkt 3 c, er det satt krav om at Vikantoppen skal opparbeide en sti-adkomst opp til utkikkspunkt på Storhaugen. Her pålegger kommunen tiltakshaver, i dette tilfellet Vikantoppen AS å bygge en sti/veg som ligger på en «annen mans grunn» i et LNF – område, som i tillegg ligger utenfor reguleringsgrensene. Normalt må bygging av en slik sti omsøkes, og høres til Fylkesmann / Fylkeskommunen. Hvorfor er ikke samme krav satt til /Hitra Kommune / Tobb sine planer, som ligger på andre siden av Storhaugen ?

I den ene saken har rådmannen fått delegert myndighet til klagebehandling, mens det ikke gjelder i den andre.

I kst sak 62/17 pkt 5, har Kommunestyret delegert til Rådmannen å avgjøre evt klager på vedtak i kommunestyrets behandling i KST 62/17. Merknadsbehandling og egengodkjenning – endring i reguleringsbestemmelser for Fillan Sentrum. I vår plan Kst 67/17 er det ikke gitt noen slik delegasjon, og en evt klage her må behandles på ordinær måte, av det organ som har fattet vedtak, i dette tilfellet Kommunestyret. Utenfra må dette oppfattes som at HK/Tobb sin plan er viktigere å få behandlet, enn Vikantoppen AS sin plan. Dette oppfattes som en klar forskjellsbehandling.