Rådmannen var sist fredag ferdig med sin behandling av klagen, og har sendt sin innstilling til politisk behandling.

Vikantoppen får delvis medhold i to av klagepunktene, som går på gangstien, og antallet parkeringsplasser.

- Vilkåret satt i egengodkjenningsvedtaket knyttet til opparbeiding av gangsti til utkikkspunkt krever privatrettslig avklaring og er ikke i samsvar med plan- og bygningsloven. Dette vilkåret tas ut, står det i innstillingen.

- Med bakgrunn i parkerings-krav for sammenliknbare boligområder i nærheten av Fillan sentrum reduseres parkeringskravet til 1,2 plasser pr boligenhet(tidligere 1,3, journ.anm.) innenfor reguleringsplanen for Storhaugen. Reguleringsbestemmelsenes §3.4 endres til følgende: «Parkering skal beregnes med min. 1,2 P-plasser pr. boenhet.»

Kan ikke sammenlignes

Men resten av klagepunktene avvises. Dermed er det Fylkesmannen som overtar klagen, dersom kommunestyret er enig med rådmannen.

Rådmannens saksbehandler mener de to reguleringsplanene ikke kan sammenlignes.

- Reguleringsplanen for Storhaugen boligområde(Vikantoppen AS, journ.anm.), på østsida av Storhaugen, ligger i et område avsatt i kommuneplanens arealdel som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), og ikke avklart som utbyggingsområde. Det kreves i slike tilfeller en mer omfattende reguleringsprosess, der det stilles krav om utredning osv., blant annet mht trafikk. Eiendommen gnr 92, bnr 57 ligger innenfor reguleringsplanen for Fillan sentrum, i et område som via reguleringsplanen allerede er avklart til utbyggingsformål. Dette gjennom prosess gjennomført i forbindelse med utarbeidingen av reguleringsplanen for sentrum. Disse to områdene er derfor ikke sammenliknbare mht prosess ihht plan- og bygningsloven, står det i vurderingen av saken.

- Tomta gnr 92 bnr 57(TOBB, journ.anm.) ligger vendt inn mot sentrum, der det må forventes tett utbygging og en utbygging i en annen skala og høyde enn på østsida av Storhaugen, der det er eksisterende boligområde ned mot sjøen med bebyggelse i en helt annen skala og høyde. Planlegging og utbygging på øst- og vestsida av Storhaugen kan med bakgrunn i dette ikke sammenliknes verken mht prosess, landskapsbilde, utsikt/utsyn, egnet bebyggelse osv.

Må redusere høyden

Saksbehandler mener derfor at det er riktig å redusere den den ene blokka til Vikantoppen fra tre til to etasjer, mens TOBB får bygge i fem etasjer.

- Den sørligste blokka innenfor område B1 reduseres med en etasjes høyde i forhold til tiltakshavers forslag (fra parkeringssokkel + 3 etasjer til parkeringssokkel + 2 etasjer), for å ivareta landskapet og høydedragets funksjon som utkikkspunkt. En kan ikke se at det er tilført nye argumenter som tilsier at dette bør endres.

Når det gjelder klage på kravet om breddeutvidelse og fortau langs Vikanveien, mens TOBB ikke får det samme kravet for Øvre Oldervikvei, mener saksbehandler at det er stor forskjell på bruken av veiene.

- Tomta gnr/bnr 92/57 ligger i vedtatt reguleringsplan for Fillan sentrum som utbyggingsområde, og prosjektet har sin adkomst via Storhaugveien, ikke via Øvre Oldervikvei. Uttrykningskjøretøy og vedlikeholdskjøretøy skal kunne betjene området fra Øvre Oldervikvei. Dette representerer en vesentlig forskjell mht omfang i forhold til den sammenlikningen klager her gjør til Vikanveien som ny hovedadkomst til et stort omfang nye boliger, står det blant annet.