Rådmann Arild Risvik i Snillfjord kommune har gjennom utredning av nullalternativ sagt at Snillfjord kommune i et perspektiv på 25-30 år vil ha alt for mange utfordringer og vansker med å klare de oppgaver som er skissert løst av en generalistkommune.

- Vi har allerede i dag mange interkommunale samarbeid og vi er avhengig av å kjøpe tjenester av andre. Rekruttering og beholde kompetent arbeidskraft er stadig vekk en utfordring. Rådmannen kan verken på kort sikt eller over tid se at dette vil «gå over», skriver Risvik i sin innstilling foran kommunestyremøtet 30. juni.

I følge rådmannen er en «robust» kommune, en kommune som kan ivareta sine valg selvstendig og innenfor de gitte rammer har handlingsrom til å gjøre justeringer og levere kvantitativt og kvalitativt gode tjenester til innbyggerne.

Han mener at en slik kommune har nærmere 15.000 innbyggere enn 5.000, men vil ikke utelukke at det finnes kompenserende virkemiddel som gjør at kommuner på 5000 innbyggere også vil klare seg bra i fremtiden.

Et annet viktig moment i denne prosessen har vært innbyggernes ønsker og ytringer.

-  Alle har ulike forutsetninger og perspektiv på hva som en bør, må eller skal gjøres. Innbyggerne i Snillfjord kommune har gjennom innbyggerundersøkelsen bidratt til å få fram sitt synspunkt. Hele 82 % av de som var berettiget til å si noe gjorde det. Dette må vi ta hensyn til. Det ble ikke noe klare flertall for at Snillfjord kommune skulle slå seg sammen med 1. alternativ eller kunne stå alene som egen kommune, men undersøkelsen gav et tydelig signal på at kommunen kunne deles med bakgrunn i tilhørighet i ulike retninger.

- Rådmannens tolkning og vurdering av dette materialet er at innbyggerne ønsker en 3-deling. På bakgrunn av de intensjonsavtaler som foreligger og innbyggernes ønske om å tilhøre kommuner i ulike retninger vil rådmannen anbefale at Snillfjord kommune deles i 3 retninger, skriver Arild Risvik.

Dette er rådmannens innstilling

1. Snillfjord Kommunestyret ser det vanskelig å bestå som egen kommune ut fra det framtidige utfordringsbilde, og vedtar at Snillfjord kommune går inn for å slå seg sammen med andre kommuner.

2. Sammenslåingen av kommunen gjøres gjennom at Snillfjord kommune deles i 3, hvor en del av Snillfjord går mot kommunen(e) Hitra, Orkdal med evt. flere og Hemne med evt. flere. Som grunnlag for delingen og sammenslåingene vedtas framforhandlede intensjonsavtaler datert: 13.05.15 (Agdenes, Meldal, Rindal, Skaun, Orkdal og Snillfjord), 30.05.16 (Hemne, Halsa og Snillfjord) og 21.04.16 (Hitra og Snillfjord).

3. Delingen av Snillfjord kommune følger i hovedsak dagens skolekretser. Det vil bli tatt hensyn til initiativ gjort i prosessen om kommunereform (eks. Vuttudal grunnkrets). Endelig grensesetting forutsettes avklart i en dialog med berørte aktører.

4. Kommunestyret tar redegjørelsen for kommunens interkommunale avtaler og løsninger til orientering, og forutsette ny gjennomgang basert på reformens resultat når det er kjent.

5. Kommunestyret tar vedtakene fra fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag om ”ett Trøndelag” til orientering.

Saken avgjøres i Snillfjord kommunestyre torsdag 30. juni.