Årsmøtet i Hitra Arbeiderparti har levert fem saker videre til fylkespartiet. Blant disse er er et krav om at kollektivtilbudet og infrastrukturen må forbedres i hele Trøndelag, ikke bare i aksen - Steinkjer-Trondheim/Orkanger.

- Denne aksen får mye oppmerksomhet i det nye fylket - Trøndelag. Det begrunnes gjerne med: «…det er her folk bor». Men Trøndelag er så mye mer enn de mest befolkningsrike områdene, og det er slik at svært mye av verdiskapingen skjer utenom denne «aksen», skriver lokalpartiet. Hitra Arbeiderparti har levert en fempunkts liste over hva Trøndelag arbeiderparti bør prioritere:

  • Økt satsing på å forbedre kollektivtilbudet, også utenom «aksen». Og dette må gjøres til villet politikk, og ikke underlagt risiko og nedprioritering som følge av kommersiell tenking som overlates til AtB

  • Å knytte sammen kysten på en langt bedre måte enn i dag, også slik at forbindelsene til kysten av Nordmøre blir styrket. Herunder må det opprettholdes initiativ og gjennomføringsvilje for å få reetablert en  fergeforbindelse mellom Hitra og Nordmøre (Aure), og Kystekspressen som by til by-tilbud må opprettholdes og forbedres.

  • En forsterket innsats for utbygging av bredbåndsnett og en sterkt forbedret mobildekning i og for hele Trøndelag.

  • Et krafttak for et bedre vedlikehold av våre fylkesveier

  • Initiativ som fremmer sjøtransport av folk og varer

Punktlista oversendes også partikontoret sentralt og stortingsgruppa.

Fagskole-fokus

Lokalpartiet har også levert krav om innføring av arealavgift/produksjonsavgift og kravet om fortgang i realiseringa av Ægir Norsk Havbruksmuseum, som tidligere omtalt her i Hitra-Frøya.

Hitra arbeiderpartis fjerde uttalelse går på utvikling av desentraliserte høyskole- og fagskoletilbud, samt å gi økt status til fagutdanninger.

Lokalpartiet ber derfor om at det prioriteres å utvikle tilbudet om fagutdanning i hele fylket.

- Vi ber Trøndelag arbeiderparti prioritere etablering av relevant fagskoletilbud, blant annet innen akvakultur,  tekniske fag som automasjon og digitalisering, og innen maritime fag, samt etablering av desentraliserte høyskoletilbud, som møter behovene innen både kommunal sektor og næringslivet, skriver partiet.

- Kampen mot økende forskjeller

I en siste uttalelse sendt fylkespartiet, skriver Hitra arbeiderparti at kampen mot økende forskjeller i Norge må forsterkes.

- En tydeligere politikk som går i favør de svakeste, og som får gjort noe mer og effektivt i forhold til barnefattigdom. En distriktspolitikk som fremmer verdiskaping, men samtidig også en mer rettferdig fordeling mellom by og land. En større andel av verdiskapingen som skjer i distriktene må kort og godt komme distriktene til gode, er to av punktene i denne uttalelsen.