Et alternativ for 1000 MW vindkraft i Midt-Norge utredes videre, melder Statkraft i en nyhetsmelding tirsdag formiddag.

- Selskapene har utarbeidet et nytt alternativ, som nå skal detaljprosjekteres før lønnsomheten kan beregnes. Realisering av prosjektet forutsetter at det er lønnsomt. En eventuell investeringsbeslutning kan tas i første kvartal neste år, heter det i nyhetsmeldinga.

Den nye prosjektsammensetningen omfatter vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet nord for Trondheimsfjorden (ca 750 MW), og vindparkene Geitfjellet (Snillfjord) og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca 250 MW). Hitra 2 er betegnelsen på utvidelsen av Hitra vindpark på Eldsfjellet.

- Sammenlignet med prosjektet som ble skrinlagt i juni er Harbaksfjellet vindpark kommet til i nord, og Remmafjellet vindpark i sør er tatt ut. Den samlede produksjonen er samtidig økt noe. Prosjektsammensetningen er fortsatt under vurdering og forutsetter blant annet justeringer av enkelte prosjekters installerte effekt, skriver Statkraft.

- Før beslutningsunderlaget er klart, gjenstår det omfattende arbeider med optimalisering av prosjektet, detaljprosjektering, tilbudsforespørsler og forhandlinger med leverandører. Forutsatt at prosjektet viser lønnsomhet, kan en eventuell investeringsbeslutning tas i første kvartal neste år, sier konserndirektør Jon Brandsar i Statkraft.

Statkraft sa før sommeren nei til å satse på Trøndelagskysten og begrunnet dette med manglende lønnsomhet, men prosjektet ble hentet fram igjen etter stort politisk press. Senere i juni offentliggjorde eierne i samarbeid med Statnett at de ville gjennomføre ny vurdering av mulighetene for å sette sammen en ny prosjektsammensetning med bedre lønnsomhet.

- Dette ble mulig på grunn av to nye hovedforutsetninger. For det første kunne alle relevante vindkraftprosjekter med konsesjon som de fire kraftselskapene har i Midt-Norge vurderes samlet. Dessuten ble det åpnet for at en større andel av totalprosjektet kunne planlegges nord for Trondheimsfjorden, der gunstigere vindforhold påvirker lønnsomheten positivt, skriver Statkraft.

Den foreløpige planen er at Statkraft skal ha 50,1 prosent eierandel i det samlede prosjektet og ta ansvaret for å gjennomføre en eventuell utbygging, mens Trønderenergi skal ha mellom 5 og 10 prosent eierandel. En sammenslutning ledet av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners ønsker å overta de øvrige eierandelene.