Oppdatert kl. 15:30:

Hitra kommunestyre har med knappest mulig flertall (12 mot 11 stemmer) vedtatt innstillinga fra formannskapet. Det betyr at Hitra kommune takker ja til tilbudet fra fylket om å overta ansvaret for Vettastraumen bru. (se også nedenfor) Et motsatt utfall kunne medført at brua ble revet.

Vedtaket skjedde ikke uten lang diskusjon i kommunestyret. Lokalavisa kommer tilbake med denne.

Ikke samstemte

Det er knyttet politisk spenning til hva Hitra kommune velger å gjøre med tilbudet fra Fylkeskommunen om å overta Vettastraumen bru over Dolmsundet nå når nye Dolmsundbrua straks åpner.

Da formannskapet diskuterte saken tidligere i uka, var representantene ikke helt samstemte. Synnøve Hanssen (Pensjonistpartiet) ønsket å utsette saken en gang til, mens Senterpartiets Lars P. Hammerstad gjentok sitt tidligere forslag om at Hitra kommunestyre sier nei til å benytte seg av muligheten til å overta Vettastraumen bru med tilførselsveier.

Forslaget som fikk flertall i formannskapet, kom fra Ole L. Haugen (Ap), som sier at Hitra kommune er villig til å overta ansvaret for veien mellom Vikstrømkrysset og Kjerringvåg inkludert brua over Vettastraumen, mot en kompensasjon på 5,6 millioner kroner fra fylkeskommunen.

Vil stenge for biltrafikk

Forslaget fra Haugen inneholder også disse punktene:

* Etter overtakelse stenges veien umiddelbart for biltrafikk på strekningen fra Kjerringvåg og over brua (begge veier). Slik stenging må effektueres med fysiske tiltak (bommer eller fysiske innsnevringer), sammen med egnet snu- og parkeringsplasser for biler på eller i nærheten av Kjerringvåg.

* Veien mellom Vikstrømkrysset og fram til brua beholdes åpen for biltrafikk. Ved brua (på sørsida) anlegges parkerings- og snuplass for biler.

* Rådmann, sammen med aktuelle samarbeidspartnere, får i oppgave å utarbeide forslag til hvordan den aktuelle veistrekning og brua kan brukes som aktivum knyttet til friluftsliv og til å fremme opplevelses- og reiselivstilbudet i kommunen. Endelig plan for dette avgjøres av formannskapet innen utgangen av 2016.

* Pengeoverføringene, som forutsettes mottatt fra fylkeskommunen iht punkt 1, avsettes i eget fond. Dette fondet anvendes til gjennomføring av de tiltak som er beskrevet over og til framtidig drift og vedlikehold av veistrekninga og brua.

Haugens forslag fikk seks stemmer og ble vedtatt. Lars P. Hammerstads forslag fikk 1 stemme og falt. Det samme med utsettelses-forslaget til Hanssen.

Det er kommunestyret som avgjør saken torsdag ettermiddag.

Følg kommunestyret direkte på webtv her.

Trenger opprusting

Administrasjonen i Hitra kommune foreslo opprinnelig å si nei til "bru-gaven".

I følge kommunalsjef Dag Bjørshol vil brua trenge en rehabilitering, uansett om den kun brukes som gang- og sykkelbru.

- Det er blant annet armering som ruster. Konstruksjonen er tung, og må kunne bære seg selv. Den vil uansett bruk, måtte oppgraderes og vedlikeholdes. Så dette blir et økonomisk spørsmål, og administrasjonen har konkludert med at det ikke er ønskelig å ta over brua, sa Dag Bjørshol til lokalavisa for noen uker siden.

En rapport fra 2007 konkluderte med at brua hadde en levetid på cirka 15 år hvis ingenting ble gjort. Det er ikke gjort noe på brua siden da, så det betyr at den nå - ut fra rapporten - kun har seks år igjen.

Administrasjonens innstilling var at kommunen tar over veisløyfene på begge sider, men ikke selve brua. Grunnen til at administrasjonen foreslår at kommunen tar over veibitene på hver side, er blant annet at Dolmsundet er et attraktivt område, og veiene gir en adkomst til attraktive fiskeområder. Veibiten på dolmøysida gir også muligheten til ny ankomstvei om det blir en utvidelse av Kjerringvåg boligfelt.