Hitra kommunes driftsregnskap er gjort opp i balanse og legges i dag fram for kommunestyret for endelig politisk behandling.

Selv om det er gjort opp i balanse gjennom å dekke opp med penger fra fond, er det likevel et negativt netto driftsresultat på 2,3 millioner kroner. Altså at driftsutgiftene er for høye og at driften av kommunen går med underskudd.

Dette påpekes også av Kontrollutvalget, som har gått gjennom Hitra kommunes årsregnskap.

- Hitra kommune er, ut fra netto lånegjeld pr innbygger, den fjerde mest gjeldstuyngede kommunen i landet. Regnskapet viser at samtlioge rammeområder med unntak av teknisk og kultur har gått utover budsjettrammene i 2014. Kontrollutvalget vil påpeke betydningen av budsjettdisiplin og god økonomistyring, skriver Kontrollutvalget, ved leder Tom Skare.

Kontrollutvalget mener at regnskapet og årsberetningen samlet gir brukerne god informasjon om den økonomiske virksomheten i 2014 og har ingen merkander til selve årsregnskapet. Utvalget anbefaler politikerne å godjkjenne det.