On arkitekter har sendt ut varsel om oppstart av planarbeid for boligfelt på Sjønhalsen, der det skal reguleres for inntil 40 boenheter, fordelt på frittliggende eneboliger og flermannsboliger.

Planområdet omfatter eiendommene 56/18(Sjønhalsen kretshus), 56/74 og 56/118.

Statens vegvesen sier i sin uttalelse til planforslaget at reguleringsplanen må ta hensyn til trafikksikkerheten.

- Planforslaget bidrar til et spredt utbyggingsmønster og økt bilbruk innad i kommunen, men også en fortetning av grenda. En utbygging her vil bidra til økt press på infrastruktur som f.eks skoleskyss. Statens vegvesen mener med bakgrunn i trafikksikkerhet og barns rett til trygg skoleveg må reguleres og bygges en busslomme for å sikre adkomst til skolebussen. Denne bør være en ensidig toveis busslomme. Det må lages et rekkefølgekrav som sier at busslomme må være etablert før boligene gis ferdigattest, skriver veivesenet.

Veivesenet reagerer også på at Frøya kommune har valgt å gi dispensasjon til å bygge boligfelt i et LNF-område(landsbruks, natur- og friluftsområde).

- Området er i hovedsak avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel, og reguleringsplanen er dermed ikke i tråd med overordnet plan. Frøya kommune er i gang med rullering av sin arealplan, og Statens vegvesen mener kommunen burde avventet arealplanen før de regulerer dette boligfeltet. På den måten ville man kunne sett dette boligområdet i sammenheng med hvor og hvordan Frøya kommune ønsker å etablere boligområder i et overordnet perspektiv.