Formannskapet diskuterte i dag forslaget til klima og miljøtiltak som Miljøpartiet De Grønne Hitra la frem i siste kommunestyremøte, og som også nylig ble omtalt i lokalavisa.

MDGs Miriam Aclima Baglund foreslo i punkt tre i forslaget å be rådmannen jobbe for økt gang- og sykkeltransport i Fillan ved å bedre forholdet for gående og syklende. Og å innføre parkeringsavgift for de som kjører bil til jobb i Fillan og bor nærmere enn to kilometer fra jobb.

Parkeringsavgift ble kontant avvist av formannskapet.

- Det synes jeg blir så vidtrekkende og vanskelig å håndtere, at å sette rådmannen i gang med et slikt arbeid tror jeg vi ikke har ressurser til i dag, mente ordfører Ole L. Haugen (Ap).

- Jeg går ikke inn for en parkeringsavgift i det hele tatt. Men den første linjen om å jobbe for økt gang- og sykkelvei ligger i trafikksikkerhetsplanen, tenker jeg, mente Tom Skare (Frp).

Tommelen ned og litt hoderisting fra flere i formannskapet signaliserte enighet om saken.

- Kan de som er tilhengere av parkeringsavgift reise hånda, spurte Haugen.

Ingen viste tegn til å reise hånda.

- Avvist, konkluderte ordføreren og klubbet forslaget ned.

Derimot var det enighet om å be rådmannen om å jobbe for økt gang- og sykkeltransport i Fillan.

Må finne mål om energireduksjon

Baglund kritiserte i kommunestyremøtet rådmann og kommunestyret for ikke å ha fulgt opp den vedtatte klima- og energiplanen fra 2010. Formannskapet var enige i punktet i forslaget om at administrasjonen må finne mål for energireduksjon i kommunale bygg.

Og punktet om å utarbeide et klimabudsjett, ble av formannskapet gjort om til at rådmannen bes iverksette arbeidet med klima- og energiplan.

Formannskapet var ikke helt avvisende til MDGs forslag om å vedta at det ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygg som egner seg skal prosjekteres med solenergi på tak eller fasade.

- Det foreslår jeg at vi vedtar som et forslag som egner seg til å sende over til teknisk komite for drøfting sammen med administrasjonen. På dette området er det stadig ting som skjer. Vi ser Hamos på Nabeita som produserer strøm med solcellepanel, og det er hus her i Fillan som er med på Trønderenergis prøveprosjekt med solcelleenergi på taket, mente Haugen.

Lars Peder Hammerstad(Sp) mente at det heller hører hjemme i klima- og energiplanen.

- Jeg synes ordet ”skal” er et veldig sterkt ord. Jeg mener heller at ordet ”vurdere” må brukes, mente Tom Skare(Frp).

Her ble formannskapet enig om at solenergiforslaget sendes over til teknisk komite for vurdering, og at det tas inn i klima- og energiplanen.

Penger til strandrydding

MDG har også et forslag om å sette av en pott av Strandryddemidlene til lokale lag og organisasjoner som de kan søke om å bruke til utgifter til å samle inn marint avfall.

- Det synes jeg er interessant, og vil be rådmannen om å komme tilbake til formannskapet med et konkret forslag på, mente Haugen.

Det var resten av formannskapet enige i.