Partiet foreslår at jobb-bilister innenfor to km fra Fillan sentrum betaler for bedre gang- og sykkelveier. Dette som en del av flere miljøtiltak.

I den endelige behandlingen av handlings- og økonomiplan for 2018–2021 i kommunestyret før jul, fikk MDG Hitra vedtatt at formannskapet skal jobbe med flere punkter for å stramme opp kommunens oppfølging av sin egen energi og klimaplan.

- Jeg vil sette fokus på, som jeg også gjorde i fjor, energi og klima, sa Miriam Aclima Baglund i MDG til kommunestyret.

Hun sa at kommunestyret selv har vedtatt en energi og klimaplan som er vanskelig å forholde seg til, og som ikke er fulgt opp.

- Ved første fremlegget av budsjettet til formannskapet sto det at man som en måleparameter innen kommunens drift skal ha energireduksjon i kommunale bygg og anlegg. Ved andre gangs fremleggelse var det tatt ut helt. Jeg har som folkevalgt ansvar for å forholde meg til de planene som er vedtatt, og dere som var med og vedtok den planen bør kanskje tenke gjennom at planen bør følges. Det er ikke realistisk at vi kan oppnå noen mål til neste år, men det er viktig at det står som mål i handlingsplanen, sa Baglund før hun la frem forslaget, som er et såkalt oversendelsesforslag til formannskapet.

- Det er veldig artig at kommunestyret var enstemmig med på at det skal jobbes mer med disse punktene. Det er ikke vedtatt at det blir slik, men det er en sterk anbefaling til formannskapet når hele kommunestyret var med på det, sier Baglund til lokalavisa.

Ved budsjettbehandlingen i 2016 tok hun også opp flere av de samme punktene, som en reaksjon på det hun mener er manglende oppfølging av Hitra kommunes vedtatte energi og klimaplan for 2010–2020 som ble vedtatt i 2010. Den er siden ikke revidert.

Vil ha klimaregnskap

- Arbeidet med å følge opp energi og klimaplanen er altfor dårlig, både av administrasjonen som skal legge til rette for oppfølgningen, og politikerne som var med og vedtok planen. Det står at energiforbruket skulle reduseres med 24 prosent i planperioden. Men når kommunen ikke har konkrete tall på energiforbruket sitt så er planen ikke fulgt opp. Det er en lang vei å gå for å nå målene frem til 2020. Men jeg er fornøyd med å ha kommet et steg videre med det arbeidet nå, sier Baglund.

I forslaget, som er et såkalt oversendelsesforslag til formannskapet, er det sju punkter som MDG Hitra ønsker gjennomført.

Ett av punktene er at rådmannen skal lage et klimabudsjett som viser når, hvem og hvor det skal kuttes i utslipp. ”Inkludert i arbeidet må det etableres gode måle- og registreringsrutiner for energibruk i kommunale bygg”.

- Et klimabudsjett er det første steget for å få en oversikt over hvor mye utslipp, og hvor stort energiforbruk kommunen har. Det er viktig for å kunne sette mål for hva man kan gjøre for å redusere energibruken og utslippene. Men den overordnede tanken bak er det som skjer med de globale klimaforandringene, som alle må bidra til for å få stanset, mener Baglund.

Parkeringsavgift for folkehelsa

Et annet punkt MDG ønsker gjennomført er bedre forhold for myke trafikanter, for å øke gang og sykkeltransport. De foreslår å innføre en parkeringsavgift på jobbparkering for de som bor mindre enn to km fra jobb. Pengene fra parkeringsavgiften skal øremerkes tiltak for økt gang og sykkeltransport.

- Dette kan det bli debatt om. Hvordan ser du for deg at det skal gjennomføres?

- Å øke gang og sykkeltransport handler først og fremst om folkehelse. Når man kan gå eller sykle får man en hverdagslig trening uten at man trenger å gjøre noe ekstra. Det er også en god måte å starte dagen på, ved at man får frisk luft og får rørt seg. Og likedan ved avslutning av dagen, da man får luftet hodet litt. Det andre er at de som ønsker å gå eller sykle må få en god infrastruktur, både ved gode gang og sykkelveier og tilrettelegging slik at de føler seg verdsatt som en del av trafikkbildet. De som velger å kjøre, og betale en parkeringsavgift, vet at de er med og bidrar til å legge til rette for økt gang og sykkeltransport. Det tror jeg ikke de vil ha store motforestillinger til, mener Baglund, som selv sykler til jobb i voksenopplæringen.

Bedre gang og sykkelveier er også viktig for de som allerede går eller sykler.

- Det er mange barn og unge som er flinke til å gå og sykle til skolen i Fillan, da bør voksne klare det også. Barn i skolepliktig alder har ikke skoleskyss hvis de bor mer enn to km unna skolen. Det er derfor ekstra viktig å ha trygge overganger, god skilting, gatelys, trygge overganger og bedre sykkelparkeringer, mener hun.

- Hvordan skal en slik parkeringsavgift kreves inn?

- En mulighet er at alle som bor og jobber innenfor grensen og kjører bil registrerer seg, og får et symbol de kan sette i ruta. Det går også an å tenke seg et app-system, som kanskje kan utvikles av prosjektstillingen for digital utvikling som er opprettet i forbindelse med kommunesammenslåingen. I en prøveperiode kan man kanskje teste det ut på kommunalt ansatte, før man tar det videre til alle som jobber i Fillan.

De andre punktene i forslaget går på at alle kommunale nybygg skal ha fange solenergi på fasader og tak som vender mot sola. Og at kommunestyret vedtar å sette av en pott av Strandryddemidler som lokale lag, organisasjoner og foreninger kan søke på for å dekke utgifter til blant annet båttransport og henting av avfall.

- Vanskelig å forholde seg til

- Klima- og energiplanen har vært vanskelig å forholde seg til, for vi har ennå ikke klart å få på plass riktig type måleinstrument for å måle det vi gjør. På den andre siden har vi også hatt stort sykefravær i avdelingen som behandler de sakene, så vi har ikke klart å komme frem med nye målsettinger, sa rådmann Laila Eide Hjertø blant annet i en kommentar til Baglund i kommunestyremøtet.

- Det er også en del av årsaken til at vi ikke har mål for drift og vedlikehold for 2021. Vi viderefører bare de målene som er satt i fjor. Vi har tatt ut målene for Enøk, fordi det ikke godt å ha urealistiske mål i en handlingsplan. Da vil vi heller komme tilbake til saken med noe som er gjennomarbeidet og realistisk å oppnå, sa rådmannen.

Blir kanskje med på alt

– Det er deler av forslaget vi kan gå for. Kanskje alt, vi får se, sa Dag Willmann da han kommenterte oversendelsesforslaget i kommunestyret. Han skal være med og behandle forslaget når det blir lagt frem for formannskapet.

- Ut fra de punktene som er oppført så bes det egentlig om en revidering av klima- og energiplanen, for å få realistiske mål. Jeg synes det er vanskelig å si noe om punktet om at fasader og tak skal fange solenergi med solfangere og så videre, uten at man har noe bakgrunn for kostnadene. Så det beste er å få en vurdering i en klima- og energiplan. Men det får vi konkludere med i formannskapet, sa Lars Peder Hammerstad(Sp).