Lokalavisa har brukt en uke på å se gjennom luftfoto over Hitra og Frøya, for å kartlegge spor av motoriserte kjøretøy i utmark. Luftfotoene er fra 2015, og det har sannsynligvis kommet til flere spor siden da. Lokalavisas hensikt har vært å vise omfanget av kjøringen i utmark, uavhengig om den er lovlig eller ikke.

Lokalavisa har ikke tatt stilling til om sporene vi har avdekket stammer fra lovlig eller ulovlig kjøring. Vi hadde forventet å finne mye spor, av den grunn at det hver høst, på lovlig vis, hentes ut en god del hjort med ATV eller annet motorisert kjøretøy. Men det kan stilles spørsmål til om en god del av sporene vi har sett i forbindelse med kjøring i jaktterreng og til flere hytter, er av et så stort omfang at det ikke kan være i forbindelse med utkjøring av hjort, eller nødvendig transport til hytter etter dispensasjon fra kommunen.

Sporene vi har sett stammer i all hovedsak fra ATV, eller firehjulinger som de kalles. Enkelte av sporene stammer sannsynligvis fra traktorer, og ser mindre ferske ut.

De fleste sporene bærer preg av å ha blitt kjørt flere ganger, og fra disse sporene går det ofte flere utløpere som kan se ut som enkeltspor.

Allerede eksisterende skogsveier fortsetter ofte ut i forgrenede ATV-spor.

Langs flere strømlinjer ser vi kraftig oppkjørte spor som sannsynligvis stammer fra inspeksjon av linjenettet.

Vi ser også flere spor etter ATV i flere av Hitras naturreservater. Av Statens naturoppsyn(SNO) får vi opplyst at det finnes én tillatelse for kjøring i naturreservat på Hitra i forbindelse med jakt.

Her kan du selv zoome inn på kartet

SNO, som sammen med politiet har myndighet til å kontrollere motorferdsel i utmark, har i samme tid som lokalavisa har kartlagt spor digitalt, vært ute i terrenget etter anmodning fra Hitra utmarksråd.

Frøya: Lokalavisa har også kartlagt Frøya, som har langt mindre kjøring i utmark enn Hitra.