Nekton Havbruk fra Smøla, har søkt om å etablere en lukket merd ved Dyrvikholman utenfor Laksåvika. Det skal brukes en lukket flytekrage, dvs en lukket tank, på 27 meter i diameter, med sju meter dybde. Produksjonen vil være inntil 500 tonn laks, med størrelse opp til 500 gram, såkalt storsmolt.

Mattilsynet har gitt midlertidig tillatelse til anlegget, frem til 2020, på vilkår av at det ikke skal være i drift samtidig med det nærmeste oppdrettsanlegget, Håøya, dersom dette anlegget har fisk som ikke er av samme generasjon.

Tillatelsen er ikke gyldig før Sør-Trøndelag fylkeskommune har godkjent søknaden etter akvakulturloven.

Da blir anlegget det første lukkede anlegget i Øyregionen.

Samarbeider med Måsøval

Anlegget vil samarbeide med Måsøval settefisk, som ligger i Laksåvika. I søknaden skriver selskapet at produksjon av storsmolt i sjø kan sees på som en forlengelse av et ordinært settefiskanlegg, til også å omfatte tidlig sjøfase.

- Det er derfor viktig med lokalisering i nærheten av et settefiskanlegg og tilgang til settefiskanleggets kompetanse og infrastruktur. Det skal benyttes to tanker, en på Smøla og en på Hitra for å kunne krysspeile erfaring, skriver selskapet i søknaden.

Mindre lakselus og sykdommer

Mattilsynet synes forøvrig at prosjektet er interessant.

- Det er mulig at sjøfasen for oppdrettsfisk kan reduseres og dermed minske eksponering for lakselus/andre smittsomme sykdommer som virker negativt inn på fiskevelferd/helse, skriver Mattilsynet.