Frøya og Hitra fiskarlag har lenge vært misfornøyd med tilstanden og plasseringen av den kommunalt eide Hitra fiskerihavn ved Hitramat på Kuøya.

Fiskarlaget fikk i fjor vinter hjelp fra Hitramat til å henvende seg til kommunen for å få den kommunale fiskerihavna forbedret og utvidet. Men det har så langt ikke skjedd noe konkret i saken.

Brukes ikke av fiskerne

- Fiskerlaget har ytret et sterkt ønske om å kunne legge båtene på Kuøya, men per i dag er østavinden så hard at dette er lite egnet ved dagens flytebrygge. Ønsket vårt er å lage båtplasser på innsiden av moloen, samt å legge en bølgebryter ut fra moloens ytterkant, for dermed å dempe effekten av østavinden. HitraMat ser det som svært viktig å legge forholdene til rette for å opprettholde et lokalt fiske og en lokal fiskerflåte. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og dersom vi kan bistå i videre saksgang, skrev daglig leder Lindis Ramona Aune til kommunen i februar i fjor.

Hun mener kommunen må starte vedlikeholdet umiddelbart og skriver at demperne mellom betongelementene er borte, slik at elementene nå gradvis knuses mot hverandre. Alle fendere/dempere på siden av flytebrygga er slitt vekk.

- Området er svært værutsatt, og benyttes ikke av fiskerne i dag

Rådmannen svarte at kommunen ville jobbe for å få tiltaket lagt inn i budsjettet for 2017, og at de ville med å ta kontakt med Kystverket for om mulig få til et samarbeid om kostnadene.

- Jeg var i vinter i kontakt med Kystverket da tiltak på havna er såpass omfattende og har et stort kapitalbehov i forhold til kommunens driftsbudsjett. Det ble for liten tid til å få sendt søknad innen fristen 1. mars 2016. Det vil derfor bli sendt søknad innen fristen 1. mars 2017 til Kystverket. Det vil fra kommunens side bli søkt Kystverket om samfinansiering til tiltaket og det vil bli foreslått i budsjett for 2017 at kommunens andel tas inn. Vi erfarer at kommunens flytebrygge er veldig værutsatt og ligger for lavt i sjøen, slik at fendring for båtene blir vanskelig. Vi må derfor se helhetlig på anleggene på Kuøya, skriver driftsjef Ann-Magritt Glørstad tilbake i juni.

Skjer ingenting på et år

I september etterlyste Anton Fjeldvær i Hitramat tilbakemelding i saken.

- Viser til tidligere korrespondanse omkring dette. Håper at saken fremmes for politisk behandling i høst i.f.m. budsjettbehandlingen 2017. Vi kan videre orientere om at råstofftilgangen over kai har økt med ca 30% i år på krabbe/hvitfisk. Videre har vi besluttet å gå i gang med mottak og produksjon av kongesnegler, kanskje allerede i slutten av dette året, skriver Fjeldvær blant annet.

- Jeg vil legge inn kostnader til dette tiltaket i investeringsbudsjett for 2017 og det vil også bli søkt Kystverket om tilskudd til tiltaket innen fristen i mars 2017. Vi vil se helhetlig på både Kystverkets kai og kommunens fiskerikai. Vi er i gang med saksforberedelser på tiltaket og vil etter hvert ta kontakt med brukere for behovsvurdering og orientere om prosess, svarer driftsjef Glørstad.

Men frem til mai 2017 skjer det ingenting i saken, og Hedley Iversen, sekretær i fiskarlaget etterlyser status i saken.

- Frøya og Hitra fiskarlag er svært så interessert hvordan status er i denne saken. Har Hitra kommune søkt Kystverket om tilskudd til nevnte prosjekt. Vi ber gjerne om en kort tilbakemelding på hvordan planer Hitra kommune har for prosjektet.

28. august har Iversen ennå ikke fått tilbakemelding og etterlyser svar etter å ha ventet i nesten ett år.

Kommunens saksbehandler svarer samme dag og beklager at de ikke har svart på Iversens henvendelse.

- Hitra kommune har ikke funnet plass til dette tiltaket i investeringsbudsjettet for inneværende økonomiperiode. Administrasjonen har tenkt at dette kan få innpass ved neste revisjon om man minimerer kostnadene. Vi ser imidlertid at en kostnad på ca. kr 2 mill. er vel stort for et tiltak av denne typen i vår nåværende økonomiske situasjon. Vi ønsker gjerne å komme i dialog for å i fellesskap kunne se på kostnadsbesparende løsninger, for derav å lettere kunne finne plass til tiltaket i vårt budsjett. Hvis det lar seg gjøre å finne kostnadsbesparende løsninger vil vi kunne ta saken opp til vurdering ved neste økonomi-/budsjettperiode, skriver Audun Liland, fagsjef bolig og eiendom i Hitra kommune.

- Meget skuffet

Det liker Iversen svært dårlig.

- Takk for rask tilbakemelding og informasjon om sakens status. Frøya og Hitra fiskarlag er meget skuffet over at dere ikke har funnet plass til dette investeringsprosjektet i inneværende økonomiperiode. Hitra fiskerihavn er den viktigste fiskerihavna i Hitra kommune. Her ligger kommunens største fiskemottak og foredlingsanlegg for krabbeproduksjon. Vi har fått mange henvendelser fra våre medlemmer at forholdene ved fiskerihavna er uholdbare. Vi ber om at Hitra kommune kaller inn til et dialogmøte, der Hitramat As og Frøya og Hitra fiskarlag deltar. Vi ser også for oss at eventuelt Kystverket også blir invitert.

Så langt har partene ikke møttes for å diskutere alternative løsninger, men Audun Liland sier til lokalavisa at de først må finne ut hvor stort økonomisk handlingsrom de har.

- Vi ser behovet for å utbedre fiskerihavna, men vi ser også at det blir kostbart. Det står ikke på ønske og vilje, men det står på evnen. Hitra kommune har en lånegjeld som er over gjennomsnittet i landet, og det må avspeile hvilke muligheter man til å investere, sier Liland til lokalavisa.

Han sier videre at han har fått beskjed om å se på saken en gang til i forkant av høstens budsjettprosess.

- Vi må se om det finnes alternative løsninger som kan gi en like god, men billigere sluttsum. Og så kommer det an på om næringslivet er villige til å bidra i det som må bli et spleiselag mellom kommune, Hitramat og Kystverket.