Hitra kommunestyre omprioriterte sin prioriteringsliste for gang- og sykkelveier på Hitra.

Bakgrunnen for det er kommunens og ordførerens arbeid for å få til en alternativ løsning på kravet om gang- og sykkelvei for et boligprosjekt ved Sandstad, som har stoppet opp på grunn av veivesenets krav om at gang- og sykkelvei må bygges først.

Denne strekningen mellom Sandstad kirke og Badstuvik, ble nylig plukket ut til å bli med i et pilotprosjekt for en forenkling av gang- og sykkelveier, i et spleiselag mellom utbygger, kommunen og fylkeskommunen.

Ordfører Ole Haugen sa i sist kommunestyremøte at det har kommet kritikk på at denne strekningen, som ikke er på prioriteringslisten, blir bygget før gang- og sykkelveiene som kommunen allerede har prioritert.

- Jeg vil ikke bli beskyldt for å ta meg til rette utenfor kommunestyrets vedtak, sa Haugen.

Han fikk et enstemmig kommunestyre med seg på å ta denne strekningen inn på topp i prioriteringslista.

- Det har vært mange holmganger å gå for å få på plass gang- og sykkelveier for de som ønsker å bygge ut boligfelt. Det er et lys i tunnelen at vi vi har fått bli med på dettte pilotprosjektet, sa Per Ervik(PP) blant annet.

- Jeg vil berømme arbeidet som er gjort for å få til en forenklet løsning, fordi det er flere som nå oppdager at standardkravet til gang- og sykkelveier ikke er distriktsvennlige. Jeg har vært i kontakt med MDG i fylket i denne saken, og det har hjulpet at vi er med og påvirker, sa Miriam Baglund(MDG).

- At ordfører tar denne saken opp i kommunestyret for å få denne gang- og sykkelveien inn i en formell rekkefølge er helt på sin plass, sa Tom Skare, som la til at han håpet at denne forenklede løsningen vil legge malen for de andre gang- og sykkelveiene.

Etter forslag fra Trygve Sivertsen (Ap) ble nok en strekning tatt inn i lista.

- Gangveien slutter ved Strand skole. Jeg har hørt at det sårt trengs gangvei frem til Aalmodalen, der skole og barnehage ofte går for å komme seg på tur i marka. Det er en kritisk strekning på bare noen få hundre meter, sa Sivertsen.

Det ble foreslått å få denne strekningen inn som et nytt punkt, og som nytt nummer tre på lista. De andre gang- og sykkelveiene ble dermed skjøvet nedover ett hakk.

Listen ser nå slik ut:

Hitra kommunestyre vedtar å endre tidligere vedtatt prioriteringsliste over gang- og sykkelveier på Hitra, til følgende prioriteringsliste:

Pri. 1: Sandstad Kirke – Badstuvik:

Pilotprosjekt forenklet løsning.

Pri 2: Barman Oppvekstsenter:

Fra busslomme ved skole til avkjørsel «gammelveien» til Barman Gård inkl. opphøyd gangfelt for kryssing av FV 714.

Pri. 3: Strand Oppvekstenter og 250 m fram til Aalmodalen inkl. opphøyd gangfelt til

«gammelskolen» (40 km sonen)

Pri. 4: Lervågen – Smevika/Olalia - FV 714

Pri. 5: Strand - Børøysundet deles opp i to prosjekt

a. Aalmodalen – 50 km sonen inn til Hestvika.

b. Hestvika – Børøysundet

Pri. 6: Krysset Selvågen – Knarrlagsund oppvekstsenter - FV 342