Grunneierlaget Hitra 2 ble dannet for å ta vare på grunneiernes interesser ved planlegging, utbygging og drift av Hitra 2 vindkraftverk. De har klaget på endringer som ble gjort i detaljplanen for vindkraftverket, blant annet fordi en ny veitrase etter deres mening ville gjøre for stor skade på terrenget og få konsekvenser for hjortejakten.

Det var desember Fosen Vind endret detaljplanen, der de blant annet bestemte seg for å forandre en av veitraseene, som går over til Ramnåsheia sørvest på Eldsfjellet, der det skal bygges fem nye vindturbiner. Det hadde grunneierlaget sagt fra om at de ikke ønsket i et møte med Fosen Vind 20.november. Der ble det også opplyst at sikkerhetssonene med ferdselsrestriksjoner rundt utbyggingen ble utvidet til 600 meter, noe grunneierlaget mente ville beslaglegge over 20 kvadratkilometer av jaktområdet.

Grunneierlaget ble i en e-post 11.desember varslet av Fosen Vind om at endringene ville bli sendt til NVE, med fire dagers frist for innspill. Samme kveld ringte grunneier Paul Strøm Fosen Vind og varslet om at han ikke var enig i den nye traseen. Men det ble ikke sendt inn skriftlig innspill. I følge grunneierlaget var de ikke klar over at NVE hadde vedtatt endringen før de ble tilsendt vedtaket 3. januar. Samme dag vedtok de å sende klage til Olje- og energidepartementet(OED), for å kreve at trasevalget ble omgjort til en mellomløsning som grunneierlaget foreslo.

- Tar seg til rette

- Vi har vært veldig misfornøyd med måten Fosen Vind har gjort ting på. Vi hadde etterspurt et referat med bildene av endringene som ble vist i møtet 20.november, men det fikk vi først 5. januar. Vi regnet med at det skulle lages en detaljplan der vi ble involvert, men så fikk vi plutselig vite at NVE hadde vedtatt endringene, sier leder i grunneierlaget Torgeir Sæther.

Klagen er ennå ikke ferdigbehandlet. Grunneierlaget har i et dialogmøte i etterkant fått lovnader om at veibyggingen skal være ferdig før jakta, slik at det ikke vil hindre hjortejakta.

Men da en av grunneierne var på befaring med Fosen Vind 7.februar, reagerte han på at bygging av den nye traseen hadde startet, til tross for klagen.

I følge grunneier Paul Strøm vil denne veien gå ned gjennom Stordalen og over til Ramnåsheia, og tvers gjennom det beste storhjortterrenget på hans eiendom.

- Vi har hele tiden ment at den opprinnelige traseen er den beste. Men Fosen Vind brøyter seg bare i vei og tar seg til rette. Det går ikke. Den nye traseen har for stor inngripen i naturen, sier Strøm.

Den opprinnelige traseen er lengre og går mer opp i høyden, og er skjermet mot dalen der storhjorten holder til.

Ber om stans

Grunneierlaget ber nå om at klagen får oppsettende virkning.

- Underinstansen NVE og klageinstansen OED bes omgående beslutte anleggstans. Fosen Vind har mange traseer og veier og annet som skal bygges, og det fremstår som nokså lite forståelig og lojalt mot klageordningen at Fosen Vind prioriterer å bygge nettopp den ene traseen som er påklaget mens klagen er under behandling, skriver advokat Fred Arne Gade i en ny klage til OED på vegne av grunneierlaget.

I et svar på klagen 15. februar skriver Fosen Vind blant annet at de stoppet veibyggingen da den første klagen kom, men at de ønsker å fortsette byggingen.

Forsinker framdriften

- Fosen Vind har notert at advokat Gade den 8. februar 2018 på vegne av flere grunneiere har krevd utsatt iverksettelse av NVE’s vedtak hva angår veitrasé i Stordalen. Advokat Gade viser til at Fosen Vind har fortsatt anleggsarbeidene med veien til tross for mottatte klager. Dette medfører ikke riktighet. Arbeidene ble gjennomført basert på godkjent MTA- og detaljplan før mottak av klagene. Fosen Vind valgte å midlertidig avvente videre arbeider med veien, i første omgang for å avholde møte med grunneierne, skriver prosjektleder Tor Sætrevik i Fosen Vind.

- Arbeidene er så langt ikke tatt opp igjen. Anleggsstans på veien medfører forsinket framdrift og økte kostnader som følge av endret logistikk, og disse konsekvensene vil øke etterhvert. Fosen Vind mener at det ikke er grunnlag for kravet om utsatt iverksettelse. Det er i lys av grunneieravtalen tvilsomt om det overhodet foreligger klagerett, og under enhver omstendighet er det i så fall kun Paul Strøm, som er grunneier langs den aktuelle veien, som har rettslig klageinteresse, skriver Sætrevik.

- Det er etter vårt syn ikke grunnlag for klagene. Det er svært viktig for fremdriften i prosjektet å komme i gang med anleggsarbeidene snarest, avslutter prosjektlederen.

Paul Strøm håper Fosen Vind tar kontakt slik at de kan finne en minnelig løsning.

- De må komme til bordet, så kan vi sikkert bli enige om en mellomløsning. Det har jeg sagt til dem, sier Strøm.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no

Entreprenør Peab AS fortsetter arbeidet med en annen trasé inntil videre. Foto: Cecilia Brurok