Pål Georg Storø er i ferd med å etablere et større boligfelt med på Valen. Han har søkt Frøya kommune om de vil overta ansvaret for vann- og avløpsanlegget i det private boligfeltet.

"Utbyggingen på Valen kan bli ett av de større boligfeltene på Frøya og det vil være fordelaktig for de som etablerer seg at ledningsnettet i området driftes av Frøyakommune som har bedre fagkompetanse på området enn en privat utbygger. På denne måten vil beboerne i et privat boligfelt kunne fä et tilsvarende tilbud som beboere i kommunale boligfelt, men med den forskjell at kommunen slipper å forskuttere infrastrukturkostnadene." heter det i søknaden.

Vil skape presedens

Administrasjonen mener det er både ulemper og fordeler ved en slik kommunal overtakelse.

"Ulempen med en kommunal overtakelse av private boligfelt er at de kommunale utgiftene vedr. drifting/vedlikehold av offentlige anlegg vil øke, samt at kommunen påtar seg fremtidige økonomiske belastninger i forbindelse med utskifting/rehabilitering av anleggene. Dette vil igjen medføre økte vann- og avløpsgebyrer for alle i kommunen. Ved å overta dette anlegget skapes også presedens for slike anlegg, slik at kommunen ikke uten videre kan nekte å ta over tilsvarende anlegg i fremtida."

Men administrasjonen ser de fordelene som det argumenteres for i søknaden, og anbefaler overfor politikerne at kommunen overtar. Dette skal i tilfelle sskje vederlagsfritt, og ikke før minst 10 boenheter er ferdigstilt.

Hovedutvalg for drift har saken til behandling i dag, tirsdag.