Rådmannen i Hitra legger fram for politikerne et regnskap for 2016 som viser at man har brukt 11,7 millioner kroner mindre enn det man regnet med da budsjettet ble lagt.

Torsdag skal kommunestyret ta stilling til regnskapet og hvordan man ser for seg å disponere pengene som ikke er brukt. Her er administrasjonens forslag til fordeling, med administrasjonens forklaringer:

* Kr 288.000 til Kommunereformen.

Merinntekt på statlige tilskudd angående kommunereformen i 2016. Utgiftene vil komme fra høsten 2017 og fremover til 2020. Bør derfor avsettes.

* Kr 200.000 til Nettbasert morsmålsundervisning.

Kommunen har fått prosjektskjønnsmidler og formålet var nettbasert morsmålsundervisning sammen med flere kommuner. Prosjektet ble imidlertid ikke igangsatt og beløpet må tilbakebetales i 2017.

* Kr 4.350.000 til Flyktninger og innvandrere – veiledning og tilrettelegging.Saldo 01.01.2017 kr 1.189.048. Saldo 01.01 gjelder resterende midler av skjønnsmidler mottatt i 2015 fra Fylkesmannen i SørTrøndelag til ekstraordinære utgifter knyttet til flyktningesituasjonen. I 2016 er det en merinntekt innenfor ansvarsområdet flyktninger og innvandrere med kr 4.350.000. Dette er et tjenesteområde som favner bredt i organisasjonen og det er et kontinuerlig arbeid med integrering og samhandling.

* Kr 900.000 til Vedlikeholdsfond kommunal eiendom.

Saldo 01.01.2017 kr 600.000. Det ble avsatt kr 1.000.000 til dette fondet i 2016 og kr 400.000 ble brukt. Erfaringsmessig ser vi at det oppstår behov for reparasjoner og utskiftinger av ulike installasjoner som det ikke er rom for innenfor ordinært vedlikeholdsbudsjett. Det samme for kommunale veier. Skiftende værforhold fører til at det er nødvendig med ekstra vedlikehold både på grus og asfaltveier. Kommunen har også et fond for vintervedlikehold kommunale veier (konto 2.5608.0602) med en saldo på kr 476.120 pr 01.01.

* Kr 500.000 til Kompetanseutvikling enhetene.

Saldo 01.01.2017 kr 327.100. Samfunnsplanens organisasjonsmål nr. 3 sier at «Hitra kommune skal ta vare på og videreutvikle de ansatte (kunnskapsforvaltning)» og i mål 5 at «Hitra kommune skal utvikle seg til å bli nettverksorientert (internt og eksternt).» Dette krever at det settes av nødvendige ressurser, både for videre-/etterutdanning og til prosesser for refleksjon og samhandling. Videreutdanning er en viktig innsatsfaktor for å beholde ansatte. Fondet blir fort oppbrukt og det er stort behov for å tilføre flere midler her. Det er budsjettert med kr 250.000 i bruk av fondet i 2017.

* Kr 350.000 til videreføring av prosjektet Fit@Work.

Prosjektet må sies å være en suksess så langt. Sykefraværet i prioriterte grupper har gått ned siden oppstart. Kommunen ønsker å videreføre prosjektet til også å gjelde kontor- og barnehageansatte. Det er viktig å tilrettelegge for og motivere til økt fysisk aktivitet.

* Kr 1.000.000 til Lærlingefond

Det er ønskelig å avsette til midler til et lærlingefond. Kommunen har pr i dag 14 lærlinger i systemet. I kommunens budsjett er det avsatt penger til ca. 7 lærlinger. Rent økonomisk koster en lærling i snitt ca. kr 140.000 pr. år netto.

* Kr 2.111.766 til Disposisjonsfond ulike formål

Saldo 01.01.2017 kr 171.567. Det er nødvendig å ha midler for å dekke opp eventuelle bevilgninger og tilskudd til ulike formål som oppstår gjennom året. Allerede pr. dato er det bevilget kr 170.000 fra dette fondet via vedtak. Sommerjobb ungdom og delfinansiering av tilskudd til frivilligsentralen dekkes også av dette fondet.