Politikerne var som kjent ikke fornøyd med at så få klager på veinavnene var tatt til følge. Til neste ukes formannskapsmøte er det utarbeidet nye forslag til veinavn i Frøya, som etter administrasjonens mening nå i all hovedsak tar innover seg forslag innkommet gjennom grendalagene.

Det er derfor foreslått en rekke omadresseringer. Forslagene før møtet er som følger:

a. Titerveien endres til Titranveien

b. Nesaveien endres til Nessaveien

c. Vadvikveien endres til Vavika

d. Langheiveien endres til Langheia

e. Jakobskagsveien endres til Jakobskaget

f. Staulan endres til Stølan

g. Bergaveien endres til Bergeveien

h. Innersiveien endres til Innersian nedre

i. Øvre Innersiveien endres til Innersian øvre

j. Grønnskagveien endres til Grønskaget

k. Storheiveien endres til Storheia

l. Beinskardveien endres til Beinskaret

m. Bekkelvveien endres til Bekkelva

n. Siholmveien endres til Siholmen

o. Vardeveien endres til Valan

p. Bustiveien endres til Bustin

q. Yttersiveien endres til Yttersian

r. Melkhaugveien endres til Melkhauan

s. Merksteinveien endres til Merkstein

t. Skardaveien endres til Skalet

u. Mellomveien endres til Utmarksgrensa

v. Ørndalsveien endres til Ørndal

w. Sørveien endres til Innersian søndre

x. Nere Midtsiveien endres til Midtsian nedre

y. Øvre Midtsiveien endres til Midtsian øvre

z. Myranveien enders til Myran

æ. Kreklingveien endres til Bekken

ø. Rabbasvingen endres til Rabbafeltet

å. Rabbastien endres til Rabben

aa. Rabbaveien endres til Innerrabben

bb. Åkervikhaugan endres til Åkervikhauan

cc. Straumskagveien endres til Strømskagveien

dd. Måsøyvalveien endres til Måsøvalveien

Frøya kommune vedtar følgende veinavn og grendenavn

a. Valvågveien (kode: 20148)

b. Gurvikdalsveien (kode: 20124)

c. Industriveien (kode: 20193)

d. Gurvikdalen (grendenavn)

Har hørt på innspillene

Formannskapet vedtok i april denne uttalelsen: "Kommunestyrets intensjoner i denne saken anses av formannskapet å fortsatt ikke være oppfylt. Svært få av klagesakene/ innspillene på veinavn er tatt til følge slik vi ser det. Vi ber om at administrasjonen på nytt tar en gjennomgang for å se om de fleste av forslagene fra grendalagene kan imøtekommes. Vi anser også at Kartverket på eget initiativ bør reise navnesak dersom de mener dette er nødvendig. Saken utsettes derfor."

Administrasjonen skriver nå at de har oppfattet dette som en klar bestilling om at grendelagenes forslag til veinavn – både omadresseringer og nye – i all hovedsak skal følges.

- Siden forrige behandling i formannskapet har vi mottatt flere brev med presiseringer av navneforslag. Forslagene er innarbeidet i vår innstilling. Gjør oppmerksom på at siste brev fra Sistranda grendelag medfører ulike navneforslag på noen av veiene. Her har administrasjonen gjort et valg som i størst mulig grad gir ensartet navnsetting i samme område, skriver rådmannen før formannskapsmøtet.

Merarbeid og kostnader

Dersom politikerne velger å gå for disse nye navnene, vil det medføre både merarbeid og kostnader.

- De omadresseringer som nå foretas vil ha konsekvenser, både for den enkelte og for kommunen. For den enkelte vil omadresseringen stort sett medføre at de kun må varsle sine forbindelser om den nye adressen; forutsatt at det kun er veinavnet som endres. Endres nummer og bokstavering må de i tillegg kjøpe nye husnummer. De må også – som tidligere – sørge for at Folkeregisteret er varslet, dersom bygningen er deres bosted. For kommunen vil omadresseringen medføre økte kostnader; særlig knyttet til merarbeid for administrasjonen, skilting og porto. Ser vi bort i fra Titranveien, Strømskagveien og Måsøvalveien - som det ikke er bestilt skilt til enda - vil merkostnaden for skiltingen bli på ca kr 81.000 (ca 2000 kr/skilt). Videre sendes det tildelingsbrev til samtlige hjemmelshavere og her kan beløpet fort komme opp i kr 10.000 (ca 20 kr/brev). En samla merkostnad på kr 90.000-100.000 må derfor påregnes for de endringer som ligger i innstillingen, skriver rådmannen.