Brakkeriggen som er satt opp i Vikan i Fillan, er blitt til en het diskusjon mellom kommunen og byggfirmaet som har satt den opp. Stjørdalsfirmaet Byggnord AS har fått tillatelse til å sette opp en rigg i to år i forbindelse med bygging av boligblokkene til Tobb i Fillan sentrum. Hitra kommune mener overnattingsmulighetene i riggen er blitt brukt til framleie på en måte som skader etablerte overnattingssteder i kommunen.

- Et slikt tilfeldig framleieforhold bidrar sterkt til å redusere inntektsgrunnlaget for eksisterende overnattingsfasiliteter på Hitra. Videre betraktes dette som direkte konkurransevridende i forhold til det næringsliv som seriøst har satset på overnatting og servering i lokalsamfunnet. Dette er ikke en situasjon som Hitra kommune ønsker å bidra til, skriver rådmann Laila Eide Hjertø i et krasst brev til Byggnord. Her krever rådmannen at slik framleie må opphøre straks.

- Jeg tar til etterretning at Byggnord AS driver framleie på tvers av begrunnelsen for brakkeriggen, oppgitt til Hitra kommune gjennom søknaden. Dette må opphøre umiddelbart, skriver Hjertø i et brev til selskapet.

Tolker det annerledes

Byggnord har imidlertid ikke helt samme oppfattelse av hva man har lov til. Til lokalavisa Hitra-Frøya uttaler Emil Wangberg i firmaet at de driver i henhold til tillatelsene som er gitt.

- Vi har mottatt brev fra Hitra kommune ved rådmannen og vi må utrede saken før vi kan gi en konkret uttalelse. Men fra vårt ståsted drives brakkeriggen i tråd med tillatelsen gitt av Hitra kommune, altså forlegning av arbeidere, sier Emil Wangberg i Byggnord AS til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Hjorten Hotell mener dere driver i ulovlig konkurranse med dem. Hva tenker du om den påstanden?

- Det er ingen intensjon å drive hotell, men det benyttes en lokal aktør for å drifte riggen for å ivareta logistikk og renhold, svarer Wangberg.

Foto: Lars Otto Eide

- Dekker tilfeldige bo-behov i et varierende byggemarked

Ifølge kommunen har Byggnord vist til at det ikke står direkte uttalt i vedtaket at brakkeriggen kun skal kunne brukes av arbeidstakere som jobber med bygging av Tobb sine blokker i Fillan.

- Formelt sett ut i fra vedtak etter plan- og bygningsloven kan dermed ikke Hitra kommune nekte den bruk av riggen som foregår i dag. Allikevel er det slik at alle saksfremlegg samt søknaden legger til grunn behovet for brakkerigg i tilknytning til bygging av blokker i regi av Tobb, skriver Hjertø. Hun viser til at Byggnord i søknaden skrev at "Brakkeriggen skal benyttes i forbindelse med oppføring av boligblokker i Fillan".

- Hitra kommune har ofte vært på tilbudssiden med tanke på midlertidige brakkerigger som kan knyttes direkte opp mot pågående større byggeprosjekt. Dette for å lette byggeprosessen for byggherre/entreprenører. Det vi derimot ikke har vært på tilbudssiden på, er midlertidige brakkerigger som benyttes til framleie og dekker tilfeldige bo-behov i et varierende byggemarked, skriver Hjertø.

Rådmann i Hitra, Laila Eide Hjertø Foto: Hitra kommune

Mangler formell avtale

Det ble også orientert om saken i siste formannskapsmøte. Her kommer det ifølge møtereferatet fram at kommunen har gitt Byggnord tillatelse til å bruke riggen til beboelse og kontor, men at formell avtale om leie av plassen ikker er inngått.

- Grunnet uheldige omstendigheter er det ikke inngått leieavtale på arealet. I den senere tid er det kommet fram at brakkeriggen brukes til andre formål enn omsøkt, og at det leies ut på andre vilkår enn det kommunen har gitt tillatelse til, står det i møtereferatet.

Kommunen har tillatelse til at brakkeriggen kan kople seg på offentlig vann og avløp i to år.