Fylkesmannen i Sør-Trøndelag avviste sist uke klagene fra naboer til det kommende leilighetsprosjektet i Fillan sentrum. Boligblokkene skal bygges på Storhaugen (ved Europris og Mediehuset).

En rekke naboer i Øvre Oldervik har kommet med innsigelser til prosjektet, også Hitra kommunes saksbehandling av prosjektet, inkludert rådmannens habilitet i saken, siden hun i en årrekke var ansatt i nettopp TOBB.

- Fylkesmannen har gjennomgått klaget og har ikke funnet grunnlag for å sette Hitra kommune sitt planvedtak til side. Klagen har ikke ført frem, konkluderer Fylkesmannnen i et 11 siders dokument der punkt for punkt i klagen - og kommunens tilsvar - er gjennomgått. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltninga.

Vil ikke overprøve kommunens frie skjønn

- Det vil ofte være flere syn på hva som er den beste bruken av arealene, men Fylkesmannen presiserer at avgjørelsesmyndigheten i utgangspunktet er lagt til kommunen. De hensyn det er lagt vekt på er innenfor de rammer som er lovlige og relevante, og Fylkesmannen finner derfor ikke grunnlag for å overprøve det frie skjønn som Hitra kommune har utøvet i forhold til hva som er den mest hensiktsmessige bruken av det regulerte området, heter det i vedtaket.

TOBB har planer om tre leilighetsbygg i Fillan sentrum, noe som har krevd endringer i reguleringsbestemmelsene for sentrum. Klagen fra naboene er omfattende, der man (som lokalavisa tidligere har omtalt) har påpekt momenter rundt bl.a. kort saksbehandlingstid, møteoffentlighet, medvirkning og grundig saksbehandling. Et sentral del av kritikken reises mot høyden på leilighetsbyggene og utnyttelsesgrad på tomta.

- Vil ikke ødelegge sjøutsikt

Fylkesmannen mener kommunen har overholdt den lovpålagte fristen i saksbehandlingstid og også at naboenes innspill og merknader er vurdert. Til klagernes momenter rundt byggehøyde, skriver Fylkesmannen:

"Fylkesmannen ser at kommunen har vurdert en annen innplassering av byggene, hvilket var et tema ved opphevelsen av vårt vedtak den 27.03.2017. Det er ikke tvilsomt at Hitra har et press på sentrumsområdene, en høy utnyttelsesgrad er derfor et legitimt argument. Ved å benytte areal under terreng som parkeringskjeller frigjør man i tillegg areal utendørs, hvilket må sies å være effektiv arealutnyttelse. Høyden på byggene er fastsatt til maks høyde for gesims på kote + 48, 5. Storhaugen ligger på kote +49,2. En slik bebyggelse som reguleringsbestemmelsen legger opp til vil helt klart være med å dominere området og skjule store deler av Storhaugen, men Fylkesmannen kan ikke se at dette vil ødelegge Storhaugen verken som rekreasjonsområde eller være privatiserende. Det legges opp til bygging inntil Storhaugen, og ikke på den som sådan. Utsikten fra Storhaugen vil ikke bli berørt, i det alt vesentlig er utsikten relevant andre veien (mot sjøen) og ikke mot Fillan sentrum. Utsikten mot sjøen fra Fillan sentrum er uansett blokkert av selve Storhaugen."

Rådmannens habilitet

Til spørsmålet om forskjellsbehandling mellom TOBB og Vikantoppen, som vil bygge på andre siden av Storhaugen, viser kommunen til at dette prosjektet ligger i et såkalt LNF-område, som krever mer omfattende reguleringsarbeid.

Det er i klagen stilt spørsmål ved rådmannens habilitet knyttet til klagebehandlingen. Det skrives i klagen at det er vanskelig for velforeningen å se at rådmannen kan oppfattes som upartisk i denne saken siden hun har mange års ansettelsesforhold til TOBB.

- Kommunetyret har kommet til at tilknytningen mellom rådmannen og TOBB er tilbakelagt og Fylkesmannen er enig i dette. Vi kan derfor ikke se at habilitetsreglene slår inn i angjeldende sak, skriver Fylkesmannen.

926 00 483 terje@hitra-froya.no