Øvre Oldervik velforening sendte i juli et 13 sider håndskrevet klagebrev til Hitra kommune, angående saksbehandlingen av reguleringsbestemmelsene på TOBB-tomta ved Storhaugen.

Der har kommunen gitt TOBB lov til å bygge tre blokker i opp til fem etasjer. Velforeningen er i mot at byggene blir så høye, blant annet fordi de mener det ødelegger utsikten fra Storhaugen, og mener de må reduseres med en etasje.

Doris og Erling Solsletten, Arnfinn og Margrethe Aune, Bergljot og Magne Stokkan, og Harald Rogne har også sendt hver sin klage til kommunen, der de alle skriver at de er enige i vedtaket til Øvre Oldervik velforening.

I oppsummeringen i klagebrevet skriver de:

- Samlet sett er Oldervik Velforening lite tilfreds med kommunens behandling i saken og ut fra fylkesmannens brev av 27.03.2017. Velforeningen opplever ikke saken som en grundig planprosess. Fra kommunens side er det tydelig at saken bar skal hastes igjennom på kortest mulig tid.

Brevet fra fylkesmannen som de henviser til, er fylkesmannens svar på velforeningens klage på at kommunen ga TOBB dispensasjon fra reguleringsplanen til å bygge i flere etasjer. De mente at kommunen måtte avklare dette gjennom en reguleringsprosess, og ikke en dispensasjon. Fylkesmannen opphevet da kommunens vedtak, og ba om at kommunen måtte behandle saken på nytt.

Henvisningen til fylkesmannens brev er nærmere begrunnet i innledningen til klagen, der de presiserer at Fylkesmannen mente at utbyggingen ikke bør tillates uten en forutgående mer grundig planprosess.

Det mener velforeningen ikke har skjedd.

Vil oppheve vedtaket

Kommunen endret reguleringsplanen før sommerferien, og opprettholdt TOBBs tillatelse til å bygge i fem etasjer.

Men velforeningen mener saksbehandlingen har vært preget av hastverk, og påpeker at flere av sakene i reguleringsplanendringen ble avgjort politisk samme dag, eller nært opp til dagen da rådmannen overleverte saken.

- Når saker blir skrevet og behandlet samme dag er det vanskelig og nærmest umulig for parter å følge med på hva som skjer. En slik saksbehandling blir også vanskelig for folkevalgte som ikke får tilstrekkelig tid til å sette seg inn i og vurdere saken, skriver de.

- Samlet sett får en inntrykk av at Hitra kommune helt fra starten av har gitt TOBB muntlige lovnader i strid med reguleringsplanen og lovnader om ekspeditt saksbehandling. Forskjellsbehandling synes ikke kommunen å bekymre seg over, skriver de, med henvisning til klagen på forskjellsbehandling fra Vikantoppen AS, som lokalavisa skrev om i forrige uke.

I velforeningens vedtak til klage, står det at det primære kravet er at hele kommunestyrevedtaket angående Storhaugen oppheves ut fra betydelig forskjellsbehandling i forhold til annen utbygger, formelle mangler i reguleringsbestemmelsene og uklare hjemmelsforhold knyttet til adkomstvei.

Mener rådmannen er inhabil

De klager også på at rådmann Laila Eide Hjertø har fått delegert myndighet til å avgjøre klagesaker angående TOBB-utbyggingen, og de stiller spørsmål til rådmannens habilitet,

- Det er for velforeningen vanskelig å se at rådmannen kan oppfattes upartisk i denne saken og med den saksbehandlingen rådmannen har stått ansvarlig for hittil.

Men de utdyper ikke nærmere hvorfor de mener Laila Eide Hjertø tar part i saken.

Bergljot Stokkan, tidligere ordfører for Senterpartiet, og nåværende kommunestyremedlem for Pensjonistpartiet forklarer til lokalavisa hvorfor de mener det.

- Det vi har gått ut fra i det siste er det hun selv har skrevet i Hitra-Frøya lokalavis. Det viser jo at hun ikke er habil. Vi kjenner jo hennes tidligere arbeidsforhold i firmaet, og det har vist seg at vi hadde rett i våre antagelser om at hun vil forsvare TOBB med nebb og klør. Da mener vi at hun ikke er habil, og har opptrådt som om hun er part i saken, sier Stokkan.

- Hennes ytringer i avisen var jo hennes absolutte anbefaling av TOBB. Det er jo uten reservasjon. Hun er en TOBB-tilhenger, og det må hun jo få lov å være. Men da er hun ikke habil i denne saken, mener Stokkan.

Hun mener rådmannen habilitet må vurderes av kommunestyret.

- Det går jeg absolutt ut fra at de må gjøre.

Avviser klagen

Rådmannen har svart på klagen, som er godkjent av assisterende rådmann Harald Martin Hatle.

Rådmannen har som kjent fått delegert myndighet til å avgjøre klagesaker angående TOBB-saken, og klagen skal derfor ikke videre til politisk behandling. Men den blir sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

I svaret skriver saksbehandleren at klagene ikke tas til følge, fordi Hitra kommune ikke kan se at klagene tilfører nye momenter som ikke er blitt vurdert under tidligere behandling av saken.

Velforeningens mening om at rådmannen ikke er habil, ble ikke vurdert av rådmannen.

Mener hun selv er habil

Rådmann Laila Eide Hjertø mener hun er habil i saken.

- Mener du selv at du har vært og er habil til å godkjenne saksbehandling av TOBB-saken og klager?

- For det første har vi en juridisk vurdering av delegeringssaken, så den er grei. Den er også sendt over til fylkesmannen. Når det gjelder min habilitet, så er det jeg selv som vurderer det i første omgang. Jeg har vurdert at mitt arbeidsforhold i TOBB for 14 år siden, hvor jeg har hatt tre ulike arbeidsgivere i mellomtiden, er en lang nok karantene til at jeg er fri for min tilknytning til TOBB. For øvrig så har jeg ikke noen annen tilknytning til TOBB enn jeg har til samvirkelaget COOP, som er et medlemskort. Det leserinnlegget jeg skrev var et svar på ulike facebook-innlegg og kommentarer i lokalavisa, på at det er jeg som er skyld i at TOBB har kommet til Hitra. Nå er det slik at avtalen om kjøp av tomt ble gjort før jeg startet som rådmann. Så jeg har ingenting med inngåelse av avtalen med TOBB å gjøre i det hele tatt. For øvrig har jeg oppfattet at det er misforståelser til hva TOBB er for noe. Det prøvde jeg på en saklig måte å redegjøre for i leserinnlegget. Det mener jeg at jeg gjorde på en balansert måte, uten å forfordele noen. At noen leser at jeg går fullt inn for TOBB, må skyldes at de leser det med andre øyne enn det som var avsenderens hensikt.

Kommunestyret avgjør habilitet

- Har du ingen forståelse for at noen kan stille spørsmål til din habilitet i denne saken?

- Jo, det må de gjerne gjøre. Og jeg vil avklare den saken med mine overordnede, som er kommunestyret. De vil vurdere min habilitet i dag, sier rådmannen, like før hun gikk til kommunestyret klokken 13 onsdag.

Ordfører Ole Haugen er enig med rådmannen.

- Synes du rådmannen er habil i denne saken?

- Vi har saken til behandling i dag, og skal behandles i 19-tiden i dag. Jeg skal ikke forskottere hva kommunestyret mener.

- Hva mener du?

- Når spørsmålet reises rundt hennes tidligere arbeidsforhold i TOBB for 13 år siden, så klarer ikke jeg å se at det noe inhabilitet knyttet til det i dag.

- Velforeningen mener rådmannen gjorde seg part i saken etter det hun skrev i leserinnlegget om TOBB. Har du noen formening om det?

- Det kan være mulig å stille spørsmål ved det - at du gjør deg inhabil ved at du fremmer et sånt synspunkt. Men samtidig er det viktig å understreke at hun ikke var inn i bildet den gangen kommunestyret bestemte seg for å legge ut dette området til en anbudskonkurranse for at alle kunne by på det, just nettopp for å fremme boligutvikling og boligutbygging. Da var det TOBB som vant den, og vi skrev avtale med dem. Og da må rådmannen selvsagt få lov til å følge opp det som kommunestyret har fattet vedtak om, etter en ærlig og åpen anbudskonkurranse, mener Haugen.

Opposisjonsleder Dag Willmann(H) er ikke enig med Stokkan og velforeningen.

- Er rådmannen habil etter å ha støttet Tobb?

- Jeg klarer ikke å se at rådmannen har gjort seg inhabil i denne saken. Det får bli opp til kommunestyret å avgjøre, sier Willmann.