Dette notatet er en sammenstilling av jaktinformasjon som i all hovedsakelighet baserer seg på den statistikk Statistisk Sentralbyrå årlig fører over landets jegere og jaktaktiviteten. I tillegg er blant annet Jegerregisteret i Brønnøysund en kilde til informasjon. For mer info se www.njff.no

Jakt- og jegerorganisering i Norge

- Jaktretten tilligger grunneierretten. Alle som skal jakte må innhente tillatelse hos grunneier på forhånd.

- Alle som skal bedrive jakte eller fangst må bestå jegerprøven. Storviltjegere må i tillegg dokumentere sine skyteferdigheter ved minimum 30 treningsskudd og en bestått storviltprøve, der fem av fem skudd skal treffe innenfor et gitt område på 30 cm i diameter på en villreinfigur på 100 meter. Alternativt kan man dokumentere sin skyteferdighet gjennom å avlegge bjørnejegerprøven eller bestå NJFFs sølvmerkekrav på løpende elg.

Jegerprøven

- Alle som skal jakte i Norge må ha bestått jegerprøven. Det ligger et obligatorisk 30 timers kurs i bunn, og så skal man besvare minst 40 av 50 spørsmål riktig for å få bestått. Tre av kurskveldene kan tas som selvstudium over nettet.

- I løpet av jaktåret 2015/2016 bestod 12.801 personer jegerprøven. Det er en nedgang på 1.000 personer eller ca 7,9 % fra året før. 26,8 prosent av dem som bestod prøven var kvinner, og det er ny rekord. Ca halvparten av de som besto jegerprøven dette jaktåret, betalte jegeravgift.

Jegeravgiften

- Alle som skal jakte i Norge må først betale en statlig jegeravgift. For å få løst jegeravgiften må man ha bestått jegerprøven. Jegeravgiften for inneværende jaktår er kr 316,-. Dersom du også skal jakte storvilt, må du betale et tillegg på kr 84,-, det vil si totalt kr 400,-.

Aldersgrenser for jakt

- Man må være 16 år for å gå på småviltjakt, og 18 år for å gå på storviltjakt. Som opplæringsjeger kan man være med på småviltjakt fra det året man fyller 14 år og fram til fylte 16 år, og på storviltjakt fra det året man fyller 16 år og til man fyller 18 år.

Statistikk jegere

- Jaktåret går fra 01.04./31.03, og derfor betegnes jaktåret som for eksempel 2016/2017.

- I alt var det 142 100 jegere som jaktet i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er en oppgang på 2,0 % fra året før.

- Til sammen deltok 84.000 personer på småviltjakt i jaktåret 2016/2017. Det er en oppgang på 4 prosent fra jaktåret før.

- I alt 94 200 jegere jaktet hjortevilt i 2016/2017. Totalt 47.200 personer jaktet hjort sist jaktår, mens 61.100 jaktet elg. Videre var det 4

2.400 som jaktet rådyr, og av dem felte 15.900 ett eller flere dyr. Til sammen 10.400 jegere jaktet villrein.

Fordeling av jegerne

- Litt mer enn en tredjedel jakter hjortevilt (41 %), en tredjedel jakter småvilt (34 %), og litt mindre enn en tredjedel jakter begge deler (25 %).

- De siste fem årene har antallet mannlige jegere økt med 6 prosent mens antallet kvinnelige jegere har økt med 21 prosent. Kvinnene utgjør nå 13,6 % av de som er registrert som jegere.

- Mer enn hver fjerde person (26,8 %) som tar jegerprøven er kvinne.

Elgjakt på vei nedover

- I alt ble det felt 30.800 elg i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er omlag 300 færre enn foregående jaktår og en nedgang på 22 prosent fra toppåret 1999/00.

- Fellingstallet gikk mest ned i Hedmark, og for første gang siden midten av 1950-årene ble det felt flere dyr i Nord-Trøndelag enn i Hedmark.

- For jaktåret 2016/2017 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 40.100 dyr totalt. Det er en nedgang på drøyt 600 dyr fra forrige jaktår, og med det endte fellingsprosenten på 77 prosent.

- I jaktåret 2015/2016 var det 61.500 personer som jaktet elg, og 46.400 som jaktet hjort.

Hjortejakt på vei oppover

- Det ble felt 37.700 hjort i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er en økning på 4.000 dyr fra forrige jaktår.

- Målt etter antall felte dyr blir hjortejakta stadig større, mens elgjakta avtar. I alt ble det felt om lag 7.000 fler hjort enn elg.

- Sogn og Fjordane var det fylket som hadde størst økning i antall felte dyr. I alt ble det felt 10.800 dyr av en kvote på 15.400 i dette fylket, en økning på 1 220 dyr fra forrige jaktår.

- I de to andre store hjortefylkene, Møre og Romsdal og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 10.300 og 7.500 dyr. Her var økningen fra forrige jaktår på henholdsvis 1.200 og 780 dyr.

- Til sammen jaktet 46.400 personer hjort i jaktåret 2015/2016. Det tilsvarer en økning på 1.000 personer fra jaktåret før.