Hitra kommune arrangerte Strandryddeaksjonen 2017 i påska i vår.

Det var første gang de hadde Strandryddeaksjon, og denne uken ble evalueringen fra aksjonen behandlet av Hitra formannskap.

Naturforvalter Ida Nesset, kommuneplanlegger Marit Aune og personalsjef Kjell Roar Sæther har koordinert arbeidet med strandryddedaksjonen.

- Marin forsøpling er et tema som har fått større oppmerksomhet i løpet av de siste årene, og med god grunn. Forsøplingen av havet vårt, særlig plastforsøpling, er svært problematisk med tanke på miljø, dyrelivet og matfatet vårt. Dette er en sak både det offentlig og private bør og skal engasjere seg i. Her er det viktig med forebyggende arbeid for å forhindre at søppel som ikke hører hjemme i sjøen, havner der. Dette er i midlertidig et globalt problem, og det tar tid å drive holdningsskapende arbeid samt å innføre forbud, restriksjoner og oppfølging. Derfor er det arbeidet som legges i å rydde kysten vår, veldig viktig. Det blir årlig plukket flere tonn med søppel langs kysten vår, og antall ryddere og kg søppel øker i omfang for hvert år som går. Hitra kommune ønsker også å bidra til dette arbeidet, og det er derfor viktig at arbeidet med kommunal koordinering fortsetter, også i 2018, skriver Nesset i saksvurderingen.

I evalueringen skriver de at de har vært helt avhengige av gode samarbeidspartnere.

- Koordineringsgruppen har hatt tett samarbeid med oppvekstsektoren i kommunen og med kystmuseet. Oppvekstsektoren har involvert seg kraftig i prosjektet. Alle skoler har vært ute og ryddet, samt. at de har hatt marin forsøpling som tema i skolen og barnehage. Temaet var godt forankret hos noen av oppvekstsentrene fra før. Ved koordinering har deltakelsen og engasjementet økt dette året.

De fikk kort tid på seg til å planlegge aksjonen i år.

- Forarbeidet til Strandryddeprosjektet i 2017 kom sent i gang, etter politisk innspill og engasjement på etterjulsvinteren. Likevel kan en konkludere med at koordineringsgruppen på Hitra har fått gjennomført dette prosjektet med suksess, når målsettingen er å skape blæst rundt temaet, synliggjøre behovet for rydding, og sørge for flest mulig gjennomførte aksjoner, og dokumentasjon av disse. Befolkning, oppvekstsektor, næringsliv, kommunedministrasjon, politikere mm., ble oppfordret til å rydde, og mange tok utfordringen på strak arm. Evalueringen viser behov for bedre planlegging og forarbeid fram mot aksjonen. Grundig kartlegging av forsøplede områder, klargjøring av samarbeidspartnere som kan stille med båtskyss, bistand, utstyr mm., enda mer blæst i media.

Ved neste strandryddeaksjon ønsker koordineringsgruppen å planlegge bedre, med grundig kartlegging av forsøplede områder, klargjøring av samarbeidspartnere som kan stille med båtskyss, annen bistand og utstyr. De ønsker også å samarbeide mer med Frøya kommune om aksjonen.