Lokalavisa Hitra-Frøya har bedt om og fått innsyn i dokumentene som gjelder tre oppdrettslokaliteter på Frøya, etter at det torsdag ble det kjent at Måsøval Fiskeoppdrett og Lerøy Midt har fått varsel om redusert produksjon ved lokalitetene Fjølværet, Langskjæra og Langskjæra II.

I rapportene, signert avdelingssjef Ivar Eiken i Mattilsynet, får begge oppdrettsselskapene svært hard kritikk . Mattilsynet mener verken Måsøval Fiskeoppdrett eller Lerøy Midt ved disse lokalitetene har "rutiner for, utstyr for eller beredskap for drift som er tilstrekkelig for å drive oppdrett av laks ved Frøya i det omgang som har vært" ved disse lokalitetene.

- Dette har medført svært omfattende skader og lidelse for fisk og betydelig spredning av, eller risiko for spredning av, lakselus og sykdommene PD og ILA, skriver Eiken i begge rapportene og mener oppdrettsseelskapene har gjort seg skyldig i brudd på en rekke bestemmelser, inkludert dyrevelferdsloven.

- Lidelser for fisken

Bilder tatt under inspeksjoner ved Lerøys lokaliteter ved Langskjæra, viser laks som har mistet skinnet. Dette skal ha skjedd i forbindelse med mekanisk avlusings-arbeid. Men også at langvarig og høyt lusenivå har gitt omfattende lidelser for fisken, mener tilsynet

Mattilsynet mener selskapene har latt lakselus utvikle seg til et nivå opp til 40 ganger mer enn tillatt og skriver i rapporten at dette har medført en betydelig smitterisiko for fisken i anleggene, villfisk og fisk i andre oppdrettsanlegg.

- Minst 170.000 individ er skadet

Om Lerøys skriver tilsynet:

- Lakselus har beitet på laksen og gitt betydelige skader på en betydelig andel av fisken. Det er særlig i merd 3 omfattende skader med sår sannsynligvis som følge av spyling mot lus med Skamik lusespyler. Data fra slakting viser at 17% av fisken som ble slaktet ble nedklassifisert til produksjonsfisk på grunn av åpne sår. Dette er det sikreste anslaget vi har på andelen av fisk som har omfattende skader. Dette innebærer at minst 170.000 individ er skadet som følge av luseangrep eller behandling mot lus. Det har vært vesentlig forøket dødelighet i anlegget og det er betydelige mengder fisk som har dødd på vei inn til slakteriene. Vi mener at dette samlet har medført vesentlig lidelse for et stort antall laks i anlegget og at dette er vesentlige brudd på dyrevelferdsloven, oppsummerer Mattilsynet om forholdene ved Lerøys lokaliteter.

Foto: Mattilsynet

Regelverksbrudd

Også ved Måsøvals lokalitet på Fjølværet beskrives tilsvarende skader på fisken.

- Mattilsynet mener at de forhold som er dokumentert gjennom tilsyn på Fjølværet og de rapporter vi har mottatt eller innhentet, viser omfattende og vesentlige brudd på grunnlaget for godkjenningen for produksjonsomfanget på Fjølværet. Vi mener at det er vist omfattende brudd på sentrale bestemmelser i Matloven, Dyrevelferdsloven, forskrift om bekjempelse av lakselus, akvakulturdriftsforskriften, soneforskrift for lus på Frøya og forskrift om IK-akvakultur og de krav til forsvarlig drift som følger av disse, skriver Mattilsynet og ramser opp en lang rekke forhold man mener er regelbrudd. Bl.a. mener Mattilsynet å ha påvist at Måsøval Fiskeoppdrett AS

• Ikke har tatt opp og avlivet syk og skadet fisk.

• Ikke har tatt opp all levende fisk fra nøtene ved slakting og at dette skal ha medført at fisken har blitt gående i opplina nøter mellom dødfisk i lengre tid, noe som har medført stort smittepress og stress for fisken.

• Ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet til opptak, kverning og syrebehandling, lagring og levering av dødfisk. Dette har medført at død fisk hopet seg opp i nøtene.

• Ikke har varslet Mattilsynet om betydelig økt dødelighet og hendelser av velferdsmessig betydning.

• Ikke har sendt inn ukentlige lister over dødelighet i anlegget.

• Har flyttet dødfisk fra Fjølværet til Langøya, noe som i så fall er brudd på forflyttingsforbud for alt biologisk materiale.

• Ikke har ikke beredskap som har ivaretatt hensynet til fiskehelse og fiskevelferd og ikke har et internkontrollsystem som fungerer i praksis.

- Vi har vurdert om hele godkjenningen på lokaliteten burde bli trukket inn, men har kommet til at drift i redusert omfang vil kunne gi Måsøval Fiskeoppdrett mulighet til å bygge opp internkontroll, beredskap og rutiner slik at driften forhåpentligvis kan skje innenfor regelverkets rammer, skriver Eiken i rapporten.

Verken Lerøy eller Måsøval har ennå tatt stilling til varselet fra Mattilsynet om reduksjon i mengden laks de kan ha i anlegget.​

- Svært krevende gjennom høsten

Stig Nilsen, konserndirektør havbruk i Lerøy Seafood Group, sa tidligere i dag til iLaks at selskapet vil gå grundig gjennom varselet fra Mattilsynet og komme med sine kommentarer og oppklarende faktiske opplysninger. Samtidig mener han situasjonen i denne regionen har vært et særtilfelle.

– Lerøy Midt har et høyt fokus på forebyggende arbeid mot lakselus, og har etablert en betydelig kompetanse og behandlingskapasitet basert på ulike ikke medikamentelle metoder. Vi vurderer situasjonen på yttersiden av Frøya som et særtilfelle, og legger ikke skjul på at situasjonen i regionen var svært krevende gjennom høsten. Vi tror både næringen og myndighetene må ta erfaringene med seg i det videre arbeidet. De samlede tiltakene fra Lerøy Midt og resten av næringa i regionen skal bidra til at man har kontroll på lusesituasjonen i fremtiden, sier Nilsen til iLaks.

Asle Rønning i Måsøval kaller det for en alvorlig situasjon som selskapet ikke hadde erfart tidligere.

- Dette er tragisk for den fisk som er rammet. Det er sterkt beklagelig at fisk har blitt utsatt for lidelser ved vår lokalitet. Selv om situasjonen ved Fjølværet var svært krevende og ekstraordinær er dette ikke slik vi vil drive vår virksomhet, skriver Rønning i en epost til adressa.no (krever innlogging).

Lerøy har ikke bestemt seg for om de vil påklage vedtaket om reduksjon av produksjon på lokaliteten.

Foto: Mattilsynet