Solid drift i kombinasjon med høye laksepriser gir et sterkt kvartalsresultat for SalMar i andre kvartal 2017. Operasjonelt driftsresultat (EBIT) for konsernet ble på 983,0 millioner kroner i perioden. Konsernets driftsresultat er 28,12 kroner per kilo slaktet fisk, skriver ilaks.no.

– SalMars resultat drives av solid drift og nok et kvartal med høye laksepriser. Den biologiske situasjonen er noe bedre sett mot samme periode i fjor, men fortsatt er håndteringen av lakselus krevende. SalMar har iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen, i kombinasjon med kontinuerlig økt fokus på fiskevelferd. Tiltak for å håndtere lusesituasjonen er kostnadskrevende og en høy behandlingsfrekvens vil påvirke produksjonskostnaden negativt også i de kommende kvartaler, sier konsernsjef Trond Williksen i SalMar.

Krevende biologi

Samlede driftsinntekter ble på 2,9 milliarder kroner i kvartalet. Slaktevolumet er på 35 000 tonn.

I segment Midt-Norge er den biologiske situasjonen fremdeles utfordrende, opplyser selskapet. SalMar har over tid gjort omfattende investeringer i ikke-medikamentell behandling; både hva gjelder utstyr og kompetanse. De samlede kostnadene til slik behandling har økt, og vil påvirke kostnadsnivået for segmentet negativt i de kommende kvartaler. Andre kostnadsreduserende tiltak vil i noen grad bidra positivt, skriver SalMar i en pressemelding.

I segment Nord-Norge er den biologiske situasjonen god, og det var ikke behov for avlusingsoperasjoner i forbindelse med våravlusningsperioden i kvartalet. I mai ble det påvist ILA ved en av selskapets lokaliteter i Troms som isolert sett medførte noe økte logistikk- og håndteringskostnader for segmentet i perioden. Det ble ikke påvist ILA ved andre lokaliteter i området.

Kontrakter

Den biologiske situasjonen i region Midt-Norge er fremdeles utfordrende for salgs- og prosesseringsaktivitetene.

- Endringer i volumet fra uke til uke påvirker driftseffektiviteten, i tillegg påvirker store pris- og volumvariasjoner salgsorganisasjonens evne til å optimalisere spotsalget. Hovedårsaken til det negative driftsresultatet i perioden skyldes at rundt 40 prosent av volumet ble solgt på kontrakter til priser under gjennomsnittlig spot-pris i perioden. Kontraktsandelen for andre halvår 2017 antas å ligge på rundt 50 prosent, med tilsvarende prisnivå som i første halvår 2017, opplyser selskapet.

For helåret 2017 planlegger SalMar å slakte rundt 131 000 tonn i Norge, fordelt på 83 000 tonn i region Midt og 48 000 tonn i region Nord. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det ventet et slaktevolum på henholdsvis 30 000 tonn og 10 000 tonn.