Interesseorganisasjonen Frøya Næringsforum er sterkt negativ til å organisere det framtidige studietilbudet ved Guri Kunna videregående skole slik at studiespesialiseringa havner bare på det ene skolestedet.

- Fra vårt ståsted handler denne saken i all hovedsak om to forhold. Punkt 1; Næringsliv og offentlig forvaltnings behov for utdanning av kompetent arbeidskraft. Og 2; Å beholde Frøya som et attraktivt bosted i regionen. Næringslivet på Frøya, og Frøya-samfunnet som helhet, kan etter vårt syn ikke leve med at fylkeskommunen gjør Skolested Frøya til en ren yrkesfagskole. Det blir et tap for regionen, uansett hvilket studiested som velges som vert for studiespesialisering, skriver Frøya Næringsforum i sin høringsuttalelse

Styreleder Espen Håvard Hauan utdyper i en epost til lokalavisa Hitra-Frøya at Frøya næringsforums utgangspunkt er at skolestedene Frøya og Hitra skal bestå som i dag.

- Vårt utgangspunkt er at man går for modell 1, slik den er beskrevet i høringsnotatet, og i saksbehandlingen i Felles Skoleutvalg for Guri Kunna VGS tidligere. Signaler fra både politisk og administrativ ledelse er imidlertid at modell 1 er å betrakte som en modell 0, altså kun for å beskrive nåsituasjonen – og at en endring vil komme. Uansett. Med det som bakteppe har vi da valgt å se på et annet alternativ, og heller gå for det som skoleledelsen i sine dokumenter kaller for modell 2, dog med enkelte modifikasjoner. Grunntanken bak modell 2 er at man fordeler de to programområdene (Realfag og Samfunnsfag) på hvert sitt skolested, skriver Hauan.

Punktvis forklarer han og næringsforum sin modell slik:

- Helt enkelt vil dette si:

  • Studiespesialisering består på begge skolesteder, men med visse forandringer.

  • VG1 (førsteåret) kan tas både på skolested Frøya og skolested Hitra.

  • Fellesfag på VG2 og VG3 (Norsk, grunnleggende matematikk, Historie, Kroppsøving, 2. fremmedspråk, religion/etikk) består på hvert skolested.

  • Programområde Realfag VG2 og VG3 tilbys på Frøya.

  • Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi VG2 og VG3 tilbys på Hitra.

Frøya og Hitra er begge samfunn i sterk vekst. På topp i et sammenslått Trøndelag, faktisk i hele Norge, når det kommer til prosentvis vekst. Og det er ingenting som tilsier at veksten avtar med det første. De fremskrevne elevtallene pr i dag viser at antall elever ved Guri Kunna VGS kommer til å øke i årene som kommer, uavhengig av tilflytting i årene som kommer. Vi trenger flere høyt utdannede til regionen. Det gjør vi ikke ved å gjøre hverdagen mer komplisert for elevene.

Hauan og næringsforum mener en fordel med en slik modell ser at "Det blir sannsynligvis store nok klasser til å kunne tilby realfagsundervisning på VGS sitt høyeste nivå i alle aktuelle realfag."

- Man opprettholder realfagsknytningen mot Blått kompetansesenter, NTNU/Sintef-samarbeid ved skolested Frøya. Det gir større valgmuligheter for elevene på begge skolesteder. Og sterkere fagmiljø på hver skole innenfor hvert sitt programfagområde.

Hauan vektlegger også tryggheten for at førsteårselevene på studiespesialisering på denne måten får gå på videregående i sin hjemkommune.

Frøya næringsforum ser også ulemper med en slik modell, blant annet at det blir vanskeligere å tilby programvalgfag som ikke inngår i «eget» programområde. Dette mener man kan løses ved å bruke datateknologi eller flytte lærere mellom lærestedene.

I sin høringsuttalelse skriver Frøya næringsforum:

- Vi ønsker oss da en modell 2 hvor VG1 tilbys fullt ut på hvert skolested, og hvor fellesfagene på VG2 og VG3 Studiespesialisering holdes på både skolested Frøya og skolested Hitra, men hvor programfagene holdes på hvert sitt skolested. Dette vil i praksis medføre at alle elever på VG1 går på skolested i sin hjemkommune, og at elevene i løpet av første skoleår velger programfagretning for VG2 og VG3. Her vil man da i praksis velge hvilket skolested man vil følge undervisningen på. Dette gir flere fordeler; bl.a. at elevene kun får ett skolested å forholde seg til i løpet av uka. Etter vår oppfatning vil man her styrke tilbudet maksimalt, og få flere elever pr programfag, samtidig som man unngår mye av problematikken med ikke optimal timeplan som skisseres i skoleledelsens høringsdokument. I så henseende mener vi at det er helt naturlig å samle programfagretning for realfag på Guri Kunna VGS til skolested Frøya, mens programfagretning Språk, samfunn og økonomisk retning legges til skolested Hitra. Vi mener videre at skolen bør se på tilgjengelig teknologi innenfor virtuelle klasserom for å gi elevene bedre valgmuligheter med valgbare programfag dersom det er fag man ønsker å ta som tilhører ikke-hjemlig skolested.