Fiskerinæringa har vært gjennom en kraftig omstillingsprosess. Fra å være ei næring avhengig av subsidier og overføringer fra staten gjennom det som het fiskeriavtalen, framstår næringa nå som uavhengig av dette, med en modernisert og variert flåte og med en anstendig lønnsomhet, til tross for at viktige bestander er kvoteregulerte. Dette har medført større interesse blant ungdom for utdanning i fiskerifag, med sikte på å erverve egne fartøyer, redskaper og rettigheter. Dette er en gledelig utvikling, som det antas å være bred politisk enighet om.

Fulgt opp av fiskarlagene

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre gjorde allerede i fjor sommer en henvendelse til Guri Kunna videregående skole og fylkeskommunen, om å øke antall elevplasser på vg2 Fiske og fangst. Det hadde vakt oppsikt at ikke en eneste søker fra en fiskerikommune som Frøya, hadde kommet inn. Henvendelsen fra utvalget ble gledelig nok fulgt opp av både Frøya og Hitra fiskarlag og av Frøya næringsforum, med førte likevel ikke fram der og da.

Utvide studietilbudet

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre har derfor valgt å ta spørsmålet opp på politisk nivå. Det ble derfor initiert et møte nylig med deltakelse fra Venstres gruppe i fylkestinget, lederen i Frøya Venstre, og leder og sekretær i det fiskeripolitiske utvalget. Der ble det framlagt en begrunnet og konkret henstilling til fylkestingsgruppen om å bidra til et politisk vedtak i fylkeskommunen som skoleeier om å utvide studietilbudet ved vg2 Fiske og fangst fra èn til to klasser.

Dette studietilbudet har 15 plasser. Selv om det enda ikke er offisielle tall, er det sannsynlig at det er tilnærmet dobbelt så mange søkere til skoleåret 2024/25.

Nytt forslag i mai

Utvalget innser at det er noen forutsetninger en ikke kommer utenom: Det er at karakterkrav også må legges til grunn i dette faget, at opptak må samordnes med andre videregående skoler, og at det er budsjettrammer som må hensyntas.

I møtet med fylkespolitikerne ble det gitt anerkjennelse til det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre for det initiativet som er tatt for å sette spørsmålet på dagsorden. Det er ventet at det først i mai vil komme et forslag fra fylkesdirektøren om hvilke linjer som bør styrkes, eventuelt krympes, neste skoleår. Fylkestingsgruppen vil legge henvendelsen fra utvalget til grunn for sitt arbeid, og ta dette med seg inn i de kommende drøftingene i den politiske posisjonen som Venstre er en del av. Dette er gledelig.

Bidra etter evne

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre betrakter en styrking av utdanningstilbud og rekruttering i fiskerinæringa som en så viktig oppgave, at en vil henstille også til de øvrige politiske miljøene på Frøya – og gjerne også på Hitra – om å bidra etter evne for å påvirke et vedtak i fylkeskommunen som imøtekommer henstillingen om en utvidelse av studietilbudet vg2 Fiske og fangst ved Guri Kunna videregående skole.

For det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen, leder.