Rådmannen har lagt frem et forslag til budsjett for 2017 som viser at Frøya kommune pr dd er i en god økonomisk situasjon sammenlignet med  en del andre kommuner i Trøndelag.

Samtidig må vi være bevisst på at vi har stor lånegjeld, og forsøke å forberede oss på mindre inntekt fremover.

Arbeiderpartiet har valgt å ta ned endel av investeringene for 2017, samt litt av økningen på drift som lå i forslaget til rådmannen.

Sistranda skole:

Sistranda skole har hatt utfordringer knyttet til læringsmiljø og resultater for elevene over lang tid. På bakgrunn av dette har vi gjennom flere år valgt å styrke skolen med personalressurser i tillegg til at ekspertise har vært brukt for å følge opp skolen. Senterpartiets Knut Arne Strømøy påstår i sin kronikk at jeg er svært kritisk til Sistranda skole. At Strømøy oppfatter det at jeg ved flere anledninger har etterspurt tiltak for å bedre miljø og resultater som å kritisere Sistranda skole, får være hans oppfatning.

Signalene fra skolen nå er at situasjonen er bedret, og at vi kan forvente bedre resultater for den enkelte elev fremover, noe vi er svært glade for.

Faktatall for økt ressurs til Sistranda skole siden 2013:

Skolen hadde i 2013 37 årsverk, hvorav 34 var lærere. Med den styrkingen vi har lagt inn siden da, har de nå 45,4 årsverk, hvorav 40 er lærere. At Strømøy påstår vi ikke prioriterer Sistranda skole og elever med behov for styrket voksenkontakt, er derfor direkte feil. En økning av personalressursen på hele 8,4 årsverk må vel kunne sies å være en satsning på våre barn ved skolen!

Det er også slik at Sistranda skole hele tiden har hatt elever med store behov, og at endel av disse har gått ut av skolen. Dette betyr frigjorte ressurser for å ta imot nye. Det er også å bemerke at elevtallsstigningen gjennom disse årene er svært moderat.

Vi har valgt å legge inn ytterligere 1,5 stilling i 2017, nettopp på bakgrunn av elever med særskilte behov.

Når det gjelder Nordskaget, har vi ikke styrket skolen neste år. Derimot har vi etter rådmannens anbefaling styrket barnehagen med 0,5 stilling. Dette er på bakgrunn av at 25 av barnehagens 32 barn har fremmedspråklig bakgrunn. Øvrig styrking ved Nordskaget skyldes utvidelse med en avdeling. Denne utvidelsen følger kommunens norm for bemanning i barnehagene på Frøya.

Bevar kirkene:

Arbeiderpartiet er enig i at kirkebyggene er viktige i folks liv. Derfor har vi bevilget 1,5 mill til reparasjon av taket ved Sletta kirke samt midler til å gjøre Hallaren kirke tilgjengelig for funksjonshemmede.

I forhold til behov beskrevet for Titran kapell, Sula kapell og Froan kapell,  har vi valgt å utsette bevilgninger til vi får et helhetsbilde av behovene.

Frøya kommune står ovenfor store investeringer i forhold til bl.a. Morgendagens omsorg, og vi ønsker derfor å stoppe opp litt for å vurdere om vi kan bruke millioner på kirkebygg som kun har affeksjonsverdi og ikke er i bruk.

Derfor har vi bedt om å få et situasjonsbilde som kan si oss noe om hvilke utgifter som venter oss dersom vi velger å fortsatt holde alle i hevd.

Frøya storhall og næringslivets rolle

Det er feil å si at Frøya kommune gir tilskudd til drift av storhallen.

I utkast til driftsbudsjett som har fulgt Storhall-saka i den politiske behandling, ser vi at det er lagt inn at skolene og barnehagene skal kjøpe treningstid for 200-250.000 kr. Rådmannen har valgt å kjøpe treningstid for alle skolene og barnehagene, slik at det ikke belaster de enkelte enhetenes budsjetter.

Hvis en mener at barn og unge – eldre og funksjonshemmede skal ha «fri» tilgang til arealene i servicebygget og i hallen (for de som ikke er gratis i utgangspunktet) – for å delta på ulike frisklivstilbud, har rådmann også valgt å legge inn et beløp som er tenkt til å dekke leie av lokaler for kommunens frisklivskoordinator.

Heldigvis har vi næringsdrivende på Frøya som i tillegg til å sørge for en god skatteinngang til kommunen, også bidrar stort i forhold til lag og organisasjoner, og slik er med oss i forhold til å bygge et samfunn tilpasset 24 timers-mennesket.

Kommunen er i den unike situasjon at de ved å investere 30.000 kr i aksjekapital har eierskap til en fotballhall og klatrehall verdt over 80 millioner kroner. Takket være næringsliv og spillemidler.

Dersom vi ser oss rundt, vil vi også oppdage at næringslivet bidrar i forhold til eldre, bl.a . gjennom sponsing av ulike arrangement.

Det blir direkte useriøst når Strømøy nå utfordrer næringslivet til å bygge omsorgsboliger og sykehjem. Dette er investeringer som kommunen må ta, men som også støttes av statlige finansieringsordninger.

Asfaltering av kommunale veier

Asfaltering av kommunale veier har vi i flere år avsatt midler til. Grunnen til at vi denne gangen ikke la inn penger til formålet, var at vi vil ha en oversikt over hvilke veier som fortsatt er kommunale og uten asfalt. På spørsmål til rådmannen om hvorfor disse to veiene var prioritert, fikk vi til svar at dette var de eneste kommunale veien uten asfalt. Dette stemmer ikke. Vi har flere veier uten asfalt. Vi vil se alt i sammenheng og vurdere om vi kan gjøre tiltak nå, og i hvilken rekkefølge.. Derfor har vi bestilt en sak som gir oss en oversikt over tilstanden på de kommunale veiene før vi eventuelt bevilger 11 millioner til dette formålet jfr rådmannens forslag.

Sårbare

Strømøy sier selv at vi er sårbare. Allikevel ønsker han uten en nærmere vurdering å bevilge penger til ulike formål uten å ta en nøye gjennomgang av behovet.

Lånegjelda kommer som en følge av stor befolkningsvekst. Vi har gjort investeringer for å sikre barn og unge gode oppvekstsvilkår, samtidig som vi sammen med næringslivet er med og bygger opp helhetlig idrettspark.

Nå er det de eldre som står for tur. Morgendagens omsorg vil gi oss utfordringer i forhold til låneopptak, men dette er en investering vi nå må ta.

Husk de svakeste

Årets budsjettforslag fra Arbeiderpartiets medlemmer i formannskapet er på de fleste områder likt med rådmannens innstilling.

Vi har redusert litt på investeringene, og slik gitt oss selv litt tid til å se ting i sammenheng.

Den eneste reduksjonen på drift vi har gjort, er at vi har tatt ned rådmannens styrking av Sistranda skole med 1 årsverk. Dette betyr at Sistranda skole får 1,5 stilling ekstra i 2017, ikke 2,5 som i rådmannens forslag. Dette mener vi er forsvarlig ut fra elevtall og den styrkingen vi har gjort siden 2013.

Strømøy påstår at Arbeiderpartiet ikke satser på de svakeste i samfunnet vårt. Det er en underlig påstand, når en ser hele budsjettet i sammenheng. Vi forbereder oss på tunge, krevende og nødvendige investeringer innenfor pleie og omsorg. Helt konkret har vi også  bl.a. lagt inn litt ekstra ressurser på Livsglede for eldre og tiltak retter mot demente. Det velger Strømøy å se bort fra.

Vi registrerer at Strømøy i sitt nye politiske liv velger den populistiske linjen. Det er hans og Senterpartiets valg. Det at Arbeiderpartiet sitter med rent flertall, gis oss et ekstra ansvar for å tenke helhet. Flertallsinnstillingen til kommunestyret bærer preg av at kommunen er i en heldig situasjon, samtidig som at høy lånegjeld og kommende nødvendige investeringer også maner til nøkternhet der det hadde vært lettvintest å bevilge penger.

Kristin Reppe Storø

Frøya arbeiderparti

Flere meninger finner du på hitra-frøya.no/meninger