Tross protester fra fiskarlagene, og Frøya kommune og Fiskeridirektoratets frarådning, har Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtatt å gi tillatelse til at Salmar får etablere oppdrettslokaliteten Salatskjæra.

Vedtaket er gjort adminsitrativt i avdelingen for regional utvikling, etter at samtlige høringsuttalelser er vurdert, og i tråd med akvakulturregelverket.

Lokalitet på Hitra trekkes inn

Mattilsynet hadde gitt tilrådning til lokaliteten, med en betingelse at Salmar trekker inn sin lokalitet Gjelsøya i Hitra kommune. Dette er lagt inn som en forutsetning i vedtaket fra fylkeskommunen.

Grønne krav

Det er også en forutsetning for tillatelsen at man oppfyller kravene ved grønne konsesjoner.

Dette innebærer at man bruker Midgard merdkonstruksjon, eller merdkonstruksjon med egenskaper som vil redusere risikoen for rømming tilsvarende. Videre at man deltar i overvåkingsprosjekt sammen med Veterinærinstituttet og ERT, og at det brukes oppdrettet rognkjeks som rensefisk (lusespiser).

Salmars behov veier tyngre enn krabbefiskerne

Fylkeskommunen har veid samfunnsinteressene i saken, og kommet til at Salmars behov for ny og bedre lokalitet for akvakultur, veier tyngre enn de ulempene krabbefiskerne blir påført ved etablering.

Frøyas planverk sier ja til oppdrett

Fylkeskommunen viser også til Frøya kommunes eget planverk:

«Da frøya kommune vedtok gjeldende kommuneplan (2010), var krabbefeltet kartfestet.  Arealet ble likevel av kommunen avsatt til FFANF (Fiske, Ferdsel, Akvakultur, Natur og Friluftsområde), med bestemmelseom at det innenfor området gis adgang til etablering av akvakulturanlegg hvis sektormyndighetene gir sin tillatelse», heter det i begrunnelsen.