Hitra kommune har hatt en vannscooterforskrift på høring, som i store trekk går ut på å forby eller begrense kjøring av vannscooter i Hitra kommunes farvann.

Norges vannscooterforbund har stilt spørsmål til lovligheten av kommunens forskrift, og har sendt den første midlertidige forskriften til lovlighetskontroll hos fylkesmannen.

De har også stilt spørsmål ved lovligheten av den nye permanente forskriften, og mener blant annet at kommunen ikke har hjemmel i loven til å gjøre forskjell på vannscooter og andre fartøy.

I siste formannskapsmøte ble det orientert om at kommunen må behandle forskriften en gang til.

- Det er registrert støy omkring forskriften. Den har vært på ny høring, og man innser at forskriften må sees på, på nytt. Her må man også hensynta mulighetene og begrensningen som følger av, ikke bare havne- og farvannsloven, men også plan- og bygningsloven, naturmangfoldsloven osv. I tillegg må også havneselskapet, som vi er en del av, bli involvert.

Hitra kommunes midlertidige forskrift som ble vedtatt i 2017 er påklaget, og er til lovlighetskontroll hos Fylkesmann, står det i protokollen.