Hitra kommune gjeninnførte forbudet mot vannscooterkjøring i fjor, etter at regjeringen opphevet det generelle vannscooterforbudet innenfor 400 meter fra land, og overlot til kommunene å regulere kjøring med vannscooter.

Det samme har flere kommuner gjort, deriblant Oslo bystyre.

Oslo havn fikk i oppdrag fra bystyret å lage en forskrift som forbyr bruk av vannscootere i de områdene der kjøring med vannscooter tidligere var forbudt.

Men Oslo havn har nå kommet frem til at de ikke kan forby kjøring av kun vannscootere, fordi Kystverket har sagt at de er svært skeptiske til å godkjenne særreguleringer overfor visse fartøystyper. Oslo havn anbefaler derfor at det i stedet lages en fartsforskrift som gjelder alle fartøyer.

- Oslo havn kan vanskelig se for seg at det vil være mulig å gjennomføre et forbud særskilt mot en fartøystype, skriver de.

gjennom ordensforskrift

En av de største importørene av vannscooter har engasjert advokat, fordi de mener kommunene ikke har hjemmel til å forby kjøring av ett bestemt fartøy. De har klaget på Hitra kommunes vedtak.

Saken ligger nå hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Advokat Martin Tvedt skriver til fylkesmannen at de mener Oslo Havn sin vurdering av kommunens mulighet til å regulere kjøring med vannscooter må vektlegges av fylkesmannen.

- Ettersom Oslo Havn, som i sin utgreiing viser til Kystverket, besitter betydelig fagkunnskap om reglene i havne‐ og farvannsloven, bør deres syn tillegges meget stor vekt. En slik uttalelse kan derfor også være til hjelp ved Fylkesmannen i Sør‐Trøndelags behandling av saken